Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P35/08/2012 ROBOTY BUDOWLANE: Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

Oznaczenie postępowania: P35/08/2012 

Warszawa, dnia 20.09.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1899/W/12/ZP/AKS

  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

 

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka” i przekazuje w załączeniu SIWZ.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 05.10.2012 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 05.10.2012 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2012 r. nr 318944 - 2012.

 


DO POBRANIA:

 

1) SIWZ

2) dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót)

 


Warszawa, dnia 14.09.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1835/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

I N F O R M A C J A

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja terenu przy ul. Nowogrodzkiej 75 na plac zabaw dla Mini Żłobka

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż „O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia poniżej w/w informacje:

 

Wniosek nr 1 złożony przez:

Rymix - Bis

Spółka akcyjna

ul. Równoległa 1

02-235 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2 pkt.

Wniosek nr 2 złożony przez:

"AG-Complex"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marywilska 44

03-042 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 28 pkt.

Wniosek nr 3 złożony przez:

Adro S.C.

Adam Giernatowski

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4 pkt.

Wniosek nr 4 złożony przez:

Saternus

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 63

41-503 Chorzów

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Wniosek nr 5 złożony przez:

AMS Invest S.C.

Stanisław Chipczyński

Michał Czapski

ul. Ludowa 3

05-500 Piaseczno

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie:

a)      art. 24 ust. 1 ustawy w szczególności w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b)      art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrębnym pismem zaprosi Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu do składania ofert.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.