Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P38/09/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P38/09/2012 

 

informacja numer ZŻ/341/2012/W/12/ZP/AKS                                                                      

Warszawa, dn. 02.10.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1

Wnosimy o zmianę §7 ust.3 oraz §11 ust.5 Załącznika nr 6  do SIWZ na:

”W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust.2 pkt.2 Strony zobowiązują się do podpisania stosownego Aneksu”

 

Pytanie 2.

Wnosimy o zmianę §9 ust. 3 Załącznika nr 6  do SIWZ  na: W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w 5-tym dniu od daty otrzymania faktury”.

 

Pytanie 3.

Prosimy o zmianę §11 ust.4 Załącznika nr 6  do SIWZ  na „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji nastąpi od dnia……. r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD”

 

Pytanie 4.

Wnosimy o dodanie do §11 Załącznika nr 6  do SIWZ  zapisu „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia… do dnia…”

 

Pytanie 5.

Wnosimy o usunięcie zapisu w §14 pkt.2 ust.2  Załącznika nr 6 do SIWZ

 

Pytanie 6.

Wnosimy o usunięcie §14 ust.3,4  Załącznika nr 6 do SIWZ

 

Pytanie 7.

Prosimy o usunięcie §16 ust.3 Załącznika nr 6 do SIWZ

 

Pytanie 8.

Uprzejmie prosimy o dodanie do Załącznika nr 6 do SIWZ zapisu o treści: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności: w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.

wydania wobec Wykonawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

zmiany istotnych okoliczności rynkowych lub/i faktycznych odnoszących się do Wykonawcy i wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

 

Pytanie 9.

Wnosimy o uzupełnienie istotnych postanowień umowy o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)

gdzie:

Wo – wysokość odszkodowania

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ

Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Zamawiającego  

Ce – cena energii określona w umowie

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego.

 

Odpowiedź na pytania:

 

Pytania są tożsame z pytaniami, na które Zamawiający odpowiedział w dniu 25.09.2012 r. Zamawiający informuje, iż jego stanowisko z dnia 25.09.2012 r. jest aktualne i nie zmienia się w zakresie powtórzonych pytań.


 

informacja numer ZŻ/341/1889/W/12/ZP/AKS                                                                      

Warszawa, dn. 25.09.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1.

Prosimy o usunięcie pkt.3.1.2 SIWZ oraz §1 ust.1.2 Załącznika nr.6 do SIWZ, gdyż RWE Polska SA nie jest stroną umowy przyłączeniowej.

Zamawiający usuwa ze SWIZ: pkt 3.1 ppkt 2 SIWZ oraz §1 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 2.

Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich składników, które wchodzą w skład opłaty za dystrybucje energii. W załączeniu przesyłamy wzór poprawnego formularza cenowego. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ – załącznik stanowi oddzielny dokument.

 

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów w §1 ust.4 Załącznika nr.6 do SIWZ. Zapis ten nie dotyczy warunków kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.

Zamawiający usuwa ze SWIZ: §1 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 4.

Wnosimy o zmianę zapisu pkt. 3 w §1 ust.6 Załącznika nr 6 do SIWZ na „- w ramach której OSD zapewnia Sprzedawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz klienta”.

Zamawiający dokonuje zmiany treści §1 ust. 6 pkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ na zaproponowany zapis.

 

Pytanie 5.

Dotyczy  §2 ust.1 Załącznika nr 6 do SIWZ

Prosimy o zmianę numeracji załączników, gdyż w przypadku zawarcia umowy załącznik nr 3 i 4 będzie stanowić charakterystyka elektroenergetyczna obiektu.

Zamawiający dokonuje zmiany treści §2 ust.1 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez zmianę numeracji Załącznika, zamiast załącznika nr 4 powinno być załącznik nr 5.

 

Pytanie 6.

Prosimy o usunięcie zapisu w  §2 pkt.2 ust.2 Załącznika nr.6 do SIWZ

Zamawiający usuwa ze SWIZ: §2 ust.2 pkt 2 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z §2 ust.4. Załącznika nr 6  do SIWZ.

Uprzejmie informujemy, że warunki sprzedaży energii elektrycznej w sposób ryczałtowy, a tym samym okres obowiązywania umowy ryczałtowej określone są w odrębnym wzorze umowy.

Zamawiający usuwa ze SWIZ: §2 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 8.

Wnosimy o zmianę zapisu w §4 ust.3 pkt.1 Załącznika nr 6  do SIWZ  na:

„przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §4 ust.3 pkt. 1 Załącznika nr 6  do SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

 

 

Pytanie 9.

Wnosimy o zmianę §4 ust.3 pkt. 5 Załącznika nr 6  do SIWZ  na : „powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej”.

Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 ust. 3 pkt 5 Załącznika nr 6 do SIWZ na zaproponowany zapis.

 

Pytanie 10.

 Wnosimy o dodanie do §4 Załącznika nr.6 do SIWZ następującego zapisu ”W przypadku niedotrzymania przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy jest on zobowiązany do wniesienia opłat w wysokości określonej w Taryfie. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za ciągłość dostaw i jakość energii elektrycznej”

Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie ust. 10 i 11 o następujących treściach:

„10. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z umowy jest on zobowiązany do wniesienia opłat w wysokości określonej w Taryfie, na pisemne żądanie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

11. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za ciągłość dostaw i jakość energii elektrycznej.”

 

Pytanie 11.

Prosimy o usunięcie ust. 3 z §5 Załącznika nr.6 do SIWZ, gdyż warunki, o których mowa w pkt 1-3 ust. 2 §5 Załącznika nr.6 do SIWZ określa taryfa OSD.

Zamawiający usuwa ze SWIZ: §5 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 12.

Wnosimy o zmianę §7 ust.3 oraz §11 ust.5 Załącznika nr 6  do SIWZ na:

”W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust.2 pkt.2 Strony zobowiązują się do podpisania stosownego Aneksu”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu.

 

Pytanie 13.

Prosimy o zmianę zapisu w §8 ust.2 pkt. 3 Załącznika nr 6  do SIWZ  na: „w przypadku poboru energii biernej indukcyjnej, przy braku poboru energii czynnej, Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym opłatę wynikającą z iloczynu całej ilości pobranej energii biernej i dwukrotnej wysokości składnika zmiennego stawki sieciowej”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §8 ust.2 pkt. 3 Załącznika nr 6  do SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

 

Pytanie 14.

Prosimy o zmianę zapisu w §8 ust.2 pkt. 4 Załącznika nr 6  do SIWZ na: „Odbiorca pobierający energię czynną przy współczynniku pojemnościowym   ponosi opłatę wynikającą z iloczynu całej ilości pobranej energii biernej wprowadzonej do sieci OSD w okresie rozliczeniowym i dwukrotnej wysokości składnika zmiennego stawki sieciowej”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §8 ust.2 pkt. 4 Załącznika nr 6  do SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

 

Pytanie 15.

Wnosimy o zmianę §9 ust. 3 Załącznika nr 6  do SIWZ  na: W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w 5-tym dniu od daty otrzymania faktury”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający jako jednostka organizacyjna m.st. Warszawy obowiązany jest zamawiać środki finansowe na pokrycie zobowiązań – środki finansowe Zamawiający otrzymuje w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania faktury i zamówienia tych środków z budżetu m.st. Warszawy.

 

Pytanie 16.

Wnosimy o zmianę  §9 ust.4 Załącznika nr 6  do SIWZ  na: „W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego należnymi odsetkami ustawowymi”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §9 ust.4 Załącznika nr 6  do SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

 

Pytanie 17.

Prosimy o zmianę §11 ust.4 Załącznika nr 6  do SIWZ  na „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji nastąpi od dnia……. r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD”

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis. Dotychczasowe kompleksowe umowy mają różne terminy wypowiedzeń od miesiąca do 6 miesięcy. Dlatego też Zamawiający wskazał dwie możliwości rozpoczęcia świadczenia usług: albo po upłynięciu okresu wypowiedzeń dotychczasowych umów albo w dniu następnym określonym w porozumieniu - w przypadku rozwiązania dotychczasowych umów w jednakowym terminie dla wszystkich placówek na zasadzie porozumienia stron z dotychczasowym dostawcą.

 

Pytanie 18.

Wnosimy o usunięcie §11 ust.2,3,6  Załącznika nr 6  do SIWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany §11 ust. 2, Załącznika nr 6  do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy dokona wypowiedzenia wszystkich dotychczasowych umów kompleksowych na podstawie których dostarczana jest energia elektryczna do placówek Zamawiającego „

w pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowane zmiany.

 

Pytanie 19.

Wnosimy o dodanie do §11 Załącznika nr 6  do SIWZ  zapisu „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia… do dnia…”

Zamawiający informuje, iż analogiczny zapis jest zawarty w § 11 ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ, w następującym brzmieniu:

„5. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia 30.11.2013 r. godz. 24:00 lub do wcześniejszego wyczerpania środków określonych w § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy, stanowiących maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy (w stosunku do wszystkich placówek Zamawiającego objętych niniejszą umową).”

 

Pytanie 20.

Wnosimy o usunięcie §12 i §13 Załącznika nr 6 do SIWZ dotyczących wymagalności kar umownych

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie  §12 i §13 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

 

Pytanie 21.

Wnosimy o usunięcie zapisu w §14 pkt.2 ust.2  Załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu.

 

Pytanie 22.

Wnosimy o usunięcie §14 ust.3,4  Załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu.

 

Pytanie 23.

Prosimy o usunięcie §16 ust.3 Załącznika nr 6 do SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu.

 

Pytanie 24.

Wnosimy o dodanie do Umowy następującego zapisu: „Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiającego pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.”

Zamawiający zmienia treść § 14 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie ust. 10 o następującej treści:

„10. Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki umowy.”

 

Pytanie 25.

Prosimy o dodanie do Umowy następującego zapisu: „Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym są zgodne z aktualną taryfą Wykonawcy oraz aktualną taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa URE. Rozliczenia między Stronami w zakresie sprzedaży energii elektrycznej będą odbywały się wg cen zawartych w aktualnie taryfie Wykonawcy oraz aktualnie zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie OSD. Zmiany ceny i opłat w taryfie Wykonawcy oraz taryfie OSD wprowadzone w trybie określonym przez Prawo Energetyczne nie wymagają aktualizacji umowy. O zmianach cen i stawek opłat Zamawiający będzie informowany w sposób ustalony w przepisach prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.

Tak Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu. Zamawiający modyfikuje do § 7 ust. 8 na zaproponowaną treść. Wobec powyższego, Zamawiający modyfikuje treść pkt 21.4 SIWZ poprzez usunięcie pkt 3.

 

Pytanie 26.

Uprzejmie prosimy o dodanie do Załącznika nr 6 do SIWZ zapisu o treści: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności: w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili:

-        wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.

-        wydania wobec Wykonawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

-        zmiany istotnych okoliczności rynkowych lub/i faktycznych odnoszących się do Wykonawcy i wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu.

 

Pytanie 27.

Wnosimy o uzupełnienie istotnych postanowień umowy o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)

gdzie:

Wo – wysokość odszkodowania

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ

Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Zamawiającego  

Ce – cena energii określona w umowie

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy w/w zapisu.

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” w związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania do treści SIWZ, oraz problemami technicznymi z dostępem Wykonawców do strony internetowej Zamawiającego na której opublikowanie SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania do SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 27.09.2012 r. na 04.10.2012 r.:

 

1) dokonuje się zmiany treści pkt 11.4 i 11.5 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w terminie do dnia 04.10.2012 r. do godz. 14.00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

          Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 04.10.2012 r. do godz. 14:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

2) dokonuje się zmiany treści pkt 14.1, 14.3 i 14.6 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 04.10.2012 r. do godz. 14.00 O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

         „Oferta na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura. Nie otwierać przed 04.10.2012 r. do godz. 14:30”

          oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

14.6  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 04.10.2012 r. o godz. 14.30.

 

Ponadto:

 

3) Zamawiający usuwa treść pkt 9.4.5 SIWZ

 

4) Zamawiający modyfikuje treść formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SIWZ poprzez usunięcie akapitu dot. umowy ryczałtowej (w tym pkt 14)

 

5) Zamawiający modyfikuje informacje w poz. 35 załącznika nr 4 do SIWZ

 

6) Zamawiający modyfikuje ilość kWh dla grupy taryfowej C21 w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz usuwa pkt 3 – Załącznik nr 6 do SIWZ

 

7) Zamawiający usuwa w § 18 pkt 6 i 7 – Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

 

DO POBRANIA:

 

SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 5 do SIWZ (Kalkulacja cenowa)

 

 


Numer ogłoszenia w BZP: 205441 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 198799 - 2012 data 14.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 14:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 14:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 3 z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.), na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: 2) przyłączenie instalacji elektrycznej / urządzeń elektroenergetycznych Żłobka nr 35 przy ul. Działdowskiej 8A w Warszawie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a następnie świadczenie na rzecz tej placówki usług, o których mowa w pkt 1 - a w przypadku gdy przyłączenie nie będzie możliwe - świadczenie kompleksowej usługi ryczałtowej sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowane zużycie energii) zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 3 z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.), na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowane zużycie energii) zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ...
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Aktualne Taryfy Wykonawcy i Taryfy OSD, w oparciu o które skalkulowano cenę zamówienia, właściwe dla grup przyłączeniowych przypisanych placówkom Zamawiającego. 6) Obowiązujący u Wykonawcy wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej w sposób ryczałtowy.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Aktualne Taryfy Wykonawcy i Taryfy OSD, w oparciu o które skalkulowano cenę zamówienia, właściwe dla grup przyłączeniowych przypisanych placówkom Zamawiającego.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) w zakresie zmiany cen - w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, jedynie w przypadku: a) zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego, b) wprowadzenia lub zmiany (aktem prawnym powszechnie obowiązującym) innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną, c) zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, w takich przypadkach, ceny jednostkowe za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy (sprzedaż + dystrybucja) ulegają korekcie o wysokość procentową zmiany wynikającą z powyższych zmian, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej zmiany, nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Stron od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty i zawarcia stosownego aneksu, 4) zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, 5) w zakresie dokonania cesji praw wynikających z zawartej Umowy na inny podmiot i przejęcia obowiązków wynikających z Umowy przez inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie zawartej Umowy - takim przypadku cesja i przejęcie obowiązków nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dokonanie cesji praw nie będzie przez Wykonawcę w jakikolwiek sposób uwarunkowane w stosunku do innego podmiotu. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, 4) w zakresie dokonania cesji praw wynikających z zawartej Umowy na inny podmiot i przejęcia obowiązków wynikających z Umowy przez inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie zawartej Umowy - takim przypadku cesja i przejęcie obowiązków nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dokonanie cesji praw nie będzie przez Wykonawcę w jakikolwiek sposób uwarunkowane w stosunku do innego podmiotu. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu..


informacja numer ZŻ/341/1898/W/12/ZP/AKS                                                                      

Warszawa, dn. 21.09.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 24.09.2012 r. na 27.09.2012 r.:

 

1) dokonuje się zmiany treści pkt 11.4 i 11.5 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w terminie do dnia 27.09.2012 r. do godz. 14.00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

          Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 27.09.2012 r. do godz. 14:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

2) dokonuje się zmiany treści pkt 14.1, 14.3 i 14.6 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 27.09.2012 r. do godz. 14.00 O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

         „Oferta na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura. Nie otwierać przed 27.09.2012 r. do godz. 14:30”

          oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

14.6  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 27.09.2012 r. o godz. 14.30.

 

Przewidywany termin opublikowania odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 24.09.2012 r.


 

Numer ogłoszenia w BZP: 203541 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 198799 - 2012 data 14.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 14:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 14:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4..

 

Warszawa: Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - II procedura

Numer ogłoszenia w BZP: 198799 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - II procedura.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 3 z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.), na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: 2) przyłączenie instalacji elektrycznej / urządzeń elektroenergetycznych Żłobka nr 35 przy ul. Działdowskiej 8A w Warszawie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a następnie świadczenie na rzecz tej placówki usług, o których mowa w pkt 1 - a w przypadku gdy przyłączenie nie będzie możliwe - świadczenie kompleksowej usługi ryczałtowej sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowane zużycie energii) zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określone zostały w pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: 1) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo zawarli umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ramach której, OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze m.st. Warszawy (położenie placówek Zamawiającego), której okres realizacji obejmuje co najmniej okres realizacji niniejszego zamówienia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Aktualne Taryfy Wykonawcy i Taryfy OSD, w oparciu o które skalkulowano cenę zamówienia, właściwe dla grup przyłączeniowych przypisanych placówkom Zamawiającego. 6) Obowiązujący u Wykonawcy wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej w sposób ryczałtowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) w zakresie zmiany cen - w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, jedynie w przypadku: a) zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego, b) wprowadzenia lub zmiany (aktem prawnym powszechnie obowiązującym) innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną, c) zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, w takich przypadkach, ceny jednostkowe za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy (sprzedaż + dystrybucja) ulegają korekcie o wysokość procentową zmiany wynikającą z powyższych zmian, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej zmiany, nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Stron od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty i zawarcia stosownego aneksu, 4) zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, 5) w zakresie dokonania cesji praw wynikających z zawartej Umowy na inny podmiot i przejęcia obowiązków wynikających z Umowy przez inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie zawartej Umowy - takim przypadku cesja i przejęcie obowiązków nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dokonanie cesji praw nie będzie przez Wykonawcę w jakikolwiek sposób uwarunkowane w stosunku do innego podmiotu. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 14:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 38 09 2012
Dokument MS Word / 0.7 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.