Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:

      Renata Rózga, główny księgowy, tel.: 022 565 23 55 faks: 022 845 07 14, Zespół Żłobków m. st. Warszawy adres: Warszawa, ul. Belgijska 4

      Wojciech Gaszczyński, broker ubezpieczeniowy, tel.: 022 888 07 77, faks 022 888 07 88, Donoria Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Warszawie, 01-233 Warszawa, ul. Bema 87, lok. 78A

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Na dzień 31.12.2005 roku miały wskaźnik pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami o wartości większej od 100%.

6) Na dzień 31.12.2005 roku miały wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi               o wartości większej od 100%,

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 22.12.2006 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 22.12.2006 r. o godzinie 10.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.

 

 

Warszawa, 14.12.2006 r.

 

 

 pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.