Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P36/09/2012 Informacja o wyniku postepowania: DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2012 

ZŻ/341/2016/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 02.10.2012 r. r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 1) Dostawa sprzętu do integracji sensorycznej:

„Nowa Szkoła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 7.991,02 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1:

„Wehrfritz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przylaszczkowa 60

51-250 Wrocław

Oferta za cenę: 16.218,99 zł – oferta uzyskała 49,27 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 1:

„Nowa Szkoła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 7.991,02 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 1:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

093-428 Łódź

Oferta za cenę: 8.773,12– oferta uzyskała 91,09 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

ZŻ/341/2017/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 02.10.2012 r. r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 2) Dostawa jeździków i dużych samochodów

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

093-428 Łódź

Oferta za cenę: 23.095,59 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 2:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

093-428 Łódź

Oferta za cenę: 23.095,59 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

Oznaczenie postępowania: P36/09/2012

 

ZŻ/341/2019/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 02.10.2012 r. r.

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 3.

 

W niniejszym postępowaniu, w Części nr 3 - Dostawa wyposażenia placów zabaw nie zostały złożone żadne oferty.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 


 

ZŻ/341/2018/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 02.10.2012 r. r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 4) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

093-428 Łódź

Oferta za cenę: 91.872,22 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 4:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

093-428 Łódź

Oferta za cenę: 91.872,22 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.