Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P55/10/2012 Ogłoszene o zamiarze zawarcia umowy USŁUGI Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych

 

Oznaczenie postępowania: P55/10/2012 

Warszawa: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia w BZP: 215321 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonywanie za pośrednictwem nadajnika radiowego Wykonawcy monitorowania sygnałów alarmowych przesyłanych z systemu sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) i podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne, zgodnie z zaleceniami normy PN-93 E-08390/14, klasa systemu alarmowego: SA-2, w 1 niezależnej placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy 2) wykonywanie czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń systemu SWiN (raz na 6 miesięcy, tj raz w ciągu realizacji zamówienia) w celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń i instalacji systemu SWiN, w 1 niezależnej placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy 3) wykonywanie prac instalacyjnych (w tym obsługa awaryjna) związanych z systemami SWiN..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na potworzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego na monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w placówce Zamawiającego: Obiekcie przeznaczonym na Żłobek nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72, nieobjętej zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 187/2011, wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, zakończonego aukcją elektroniczna na podstawie art. 91a ustawy (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem: 8514-2012). Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w pkt 5 SIWZ dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod numerem: 398464-2011. Wartość zamówienia uzupełniającego wraz z wartością pierwszego zamówienia uzupełniającego - nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.