Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P54/10/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

Oznaczenie postępowania: P54/10/2012Warszawa, dnia 22.10.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/2193/W/12/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z          2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1”, informuje o wyborze w części nr 3 postępowania oferty Wykonawcy:

Joanna Bożena Mitko

ul. aluzyjna 25F m. 909

03-149 Warszawa

Oferta za cenę: 880,00 zł – oferta uzyskała 87,5 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca Pani Aleksandra Łajewska poinformowała, iż nie wyraża zgody na czynność dokonaną przez Zamawiającego w zakresie poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, gdyż cena jednostkowa wskazana w formularzu ofertowym dotyczyła ceny za prowadzenie zajęć w jednej grupie. W związku z faktem. iż zarówno w sposobie obliczania ceny wskazanym w pkt 15.1 SIWZ, jak i w treści formularza ofertowego należało podać cenę jednostkową za prowadzenie jednych zajęć w dwóch grupach – Zamawiający nie może przyjąć wyjaśnień Wykonawcy i dokonać zmiany ceny oferty. Zapis w formularzu ofertowym był jednoznaczny. Stąd dokonana przez Zamawiającego czynność poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych była czynnością prawidłową – czynność ta jest niezależna od woli Wykonawcy czy Zamawiającego i następuje w związku z wystąpieniem oczywistej omyłki, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy „Zamawiający poprawia w ofercie (…)”. Wobec powyższego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca odmawia zawarcia umowy na warunkach wskazanych w formularzu ofertowym.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Joanna Bożena Mitko

ul. aluzyjna 25F m. 909

03-149 Warszawa

Oferta za cenę: 880,00 zł – oferta uzyskała 87,5 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 3:

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Oferta za cenę: 770,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%. – wykonawca odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 19.10.2012 r.

ZŻ/341/2168/W/12/ZP/AKS

 

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1.

 

W niniejszym postępowaniu, w Części nr 1 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 39 nie zostały złożone żadne oferty.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


 

 

Warszawa, dnia 19.10.2012 r.

ZŻ/341/2169/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 2) Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 24:

Joanna Bożena Mitko

ul. aluzyjna 25F m. 909

03-149 Warszawa

Oferta za cenę: 880,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Joanna Bożena Mitko

ul. aluzyjna 25F m. 909

03-149 Warszawa

Oferta za cenę: 880,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 19.10.2012 r.

ZŻ/341/2171/W/12/ZP/AKS

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 3) Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 20 tzw. Mini Żłobek:

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Oferta za cenę: 770,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Joanna Bożena Mitko

ul. aluzyjna 25F m. 909

03-149 Warszawa

Oferta za cenę: 880,00 zł – oferta uzyskała 87,5 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 3:

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Oferta za cenę: 770,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.