Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P61/10/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy wody źródlanej

 

Oznaczenie postępowania P61/10/2012
 

Warszawa, dnia 05.11.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/2274/W/12/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie” dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 1 SIWZ poprzez dodanie:

adres platformy aukcyjnej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: www.aukcje.um.warszawa.pl

 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 2 SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie art. 91a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

 

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 10 SIWZ poprzez dodanie:

10.12 Zgodnie z art. 91b ustawy Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

10.13 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: http://aukcje.um.warszawa.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

4) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 13.3 SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

13.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

 

5) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 15 SIWZ poprzez dodanie:

15.5   Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną, niż uznana za najkorzystniejszą w II etapie oceny ofert zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełnioną kalkulację cenową – załącznik nr 4 do SIWZ, uwzględniającą wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w kalkulacji cenowej załączonej do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna wartość zamówienia z podatkiem VAT była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną.

 

6) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 17 SIWZ poprzez dodanie:

17.5    Oferty oceniane będą w 3 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów ceny ofert określonych w pkt 17.1 SIWZ.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

III etap: aukcja elektroniczna

W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, http://aukcje.um.warszawa.pl, składają kolejne korzystniejsze postąpienia.

 

7) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 18 SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

 

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA

18.1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

18.2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej: http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:

-         być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM

-         posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy

-         posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą

-         posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

18.3 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

18.4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest łączna wartość z podatkiem VAT za realizację zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest łączna wartość z podatkiem VAT zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.

18.5. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji.

18.6. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie postępowania oceny ofert - wiążąca jest ocena dokonana w II etapie.

18.7. W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo (upoważnienie) dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

 

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

8) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 11.4, 11.5, 14.1, 14.3 i 14.6 SIWZ które otrzymują następujące brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 08.11.2012 r. do godz. 9:00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu P61/10/2012 na dostawy wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 08.11.2012 r. do godz. 9:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

14.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 08.11.2012 r. do godz. 9:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

 „Oferta w przetargu P61/10/2012 na dostawy wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 08.11.2012 r. godz. 9:30”

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 08.11.2012 r. o godz. 9:30.

 

9) Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.

 

10)  Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 7 do SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie

 

zmienia się preambuła umowy, która otrzymuje następujące brzmienie:

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie art. 91a, ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zawarto umowę o następującej treści:

 

 

zmienia się § 1 ust. 1 który otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Przedmiotem umowy jest:

1)      sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w pojemnikach 18,9 L lub 19 L (w ilości łącznej nie większej niż 4 925 sztuk butli) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy,

2)      dzierżawa 205 szt dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników,

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 30.10.2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, oraz zgodnie z Kalkulacją cenową z dnia .................. uwzględniającą wynik aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu ..........................

zmienia się § 7 ust. 1 i 2 które otrzymują następujące brzmienie:

 

1.      Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wyraża się kwotą: …………………… zł z podatkiem VAT (słownie: …………………………….), tj. ……………………….. zł bez podatku VAT (słownie: ………………………………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, lub zgodnie z Kalkulacją cenową z dnia .................. uwzględniającą wynik aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu ..........................

2.      Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:

1)   stosownie do ilości faktycznie dostarczonego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przy czym cena jednego pojemnika wody o pojemności ……... wynosi ………….. zł  z należnym podatkiem VAT (słownie: ………………………………),

2)   opłatę (czynsz) za dzierżawę urządzeń w ilościach, które Wykonawca zainstalował w placówkach Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przy czym: czynsz miesięczny za dzierżawę dystrybutora dozującego podgrzaną i schłodzoną wodę wynosi ……………… zł. z należnym podatkiem VAT (słownie: ………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, lub zgodnie z Kalkulacją cenową z dnia .................. uwzględniającą wynik aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu ..........................

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Załącznik:

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.


 

 

Numer ogłoszenia w BZP: 233477 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 230791 - 2012 data 30.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).
 • W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

 


Warszawa: Dostawy wody źródlanej wraz dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 230791 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wody źródlanej wraz dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l lub 19l (w ilości łącznej nie większej niż 4.925 sztuk butli) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, 2) dzierżawa 205 dystrybutorów dozujących podgrzaną i schłodzoną naturalną wodę źródlaną z pojemników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz w Wykazie placówek stanowiącym załącznik do Kalkulacji cenowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem wody źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń dystrybucyjnych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 80.000,00 zł. z podatkiem VAT)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 60.000,00 zł oraz limitem w zakresie odpowiedzialności za produkt wprowadzony do obrotu w wysokości co najmniej 30.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich: 1) aktualny certyfikat HACCP wystawiony na Wykonawcę przez niezależną instytucję certyfikującą, (lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP przez Wykonawcę) w zakresie produkcji i rozlewu wody źródlanej a w przypadku gdy Wykonawca nie wdrożył systemu HACCP obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wdrażaniu w zakładzie produkcji / obrotu artykułami będącymi przedmiotem zamówienia systemu HACCP oraz o wdrożeniu i realizacji zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w zakresie produkcji / obrotu artykułami będącymi przedmiotem zamówienia w zakresie produkcji i rozlewu wody źródlanej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 2) aktualny certyfikat wystawiony na Wykonawcę potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub nowszą w zakresie produkcji i rozlewu wody źródlanej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany umowy w zakresie ilości dzierżawy dystrybutorów w poszczególnych placówkach, polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu tej ilości w ramach maksymalnej ilości dystrybutorów przewidzianej do realizacji zamówienia w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania w danej placówce lub w przypadku otwarcia nowej placówki - Zamawiający zleci Wykonawcy dostawę i instalację dodatkowych dystrybutorów w placówkach Zamawiającego lub zrezygnuje w trakcie obowiązywania umowy z dzierżawy części urządzeń - wówczas Wykonawca obowiązany jest do obioru urządzeń, z których zrezygnował Zamawiający, 2) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 61 10 2012
Dokument Adobe PDF / 0.5 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.