Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P56/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 

Oznaczenie postepowania P56/10/2012 

Warszawa, dnia 12.11.2012 r.

ZŻ/341/2330/W/12/ZP/AKS

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

JM Data S.C. Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04-667 Warszawa

Oferta za cenę 8.500,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu, w toku aukcji elektronicznej, zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

JM Data S.C. Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04-667 Warszawa

Oferta za cenę 8.500,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

Oferta za 8.799,00 zł – oferta uzyskała 96,60 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Kinga Pohoska F.H.U Grawit

ul. Góry Bór 5

43-430 Skoczów

Oferta za cenę: 12.752,64 zł – oferta nie była oceniana, gdyż nie brała udziału w aukcji (oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy zgodnie z informacją przekazaną Wykonawcom w dniu 06.11.2012 r.)

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Partner XXI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze

Oferta za 9.234,96 zł – oferta uzyskała 92,04 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 06.11.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/2283/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał badania i oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny ofert (cena 100%) określonym w SIWZ oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

           

Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcom w stosownym zaproszeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

JM Data S.C. Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04-667 Warszawa

Oferta za cenę 18.450,00 zł – oferta uzyskała 51,68 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

Oferta za 12.607,50 zł – oferta uzyskała 75,63 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Kinga Pohoska F.H.U Grawit

ul. Góry Bór 5

43-430 Skoczów

Oferta za cenę: 12.752,64 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Partner XXI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze

Oferta za 9.534,96 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.