Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P71/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P71/11/2012Warszawa, dnia 14.12.2012 r.

ZŻ/341/2565/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w Części nr 1 Dostawa artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

„Partner” Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 40.346,53 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

„Ibex – International

Ewa Wojdyło, Wiesław Kapitan”

Spółka jawna

ul. Żelazna 54

00-852 Warszawa

Oferta za cenę: 41.578,21 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy oraz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

„Partner” Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 40.346,53 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ             cena: 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).


Warszawa, dnia 14.12.2012 r.

ZŻ/341/2566/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w Części nr 2 Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

„Partner” Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 79.995,51 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 2 została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 2 w części nr 2 złożona przez:

„Partner” Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 79.995,51 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ             cena: 100%

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.