Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P84/12/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy lekkiego oleju opałowego - II procedura

Oznaczenie postępowania P84/12/2012Warszawa, dnia 10.01.2013 r.

ZŻ/341/72/W/13/ZP/AKS

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie – II procedura

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. W. Jagiełly 10A lok. 204

26-700 Zwoleń

Cena jednostkowa brutto za 1 litr:3,55 zł

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

P.P.H.U. „Wagat” Spółka jawna Wielogórscy

ul. Gdańska 95

07-100 Węgrów

Cena jednostkowa brutto za 1 litr:3,62 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. W. Jagiełly 10A lok. 204

26-700 Zwoleń

Cena jednostkowa brutto za 1 litr:3,55 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.