Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P05/02/2013 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawy artykułów czystościowych

 

Oznaczenie postępowania: P05/02/2013 

Warszawa, dnia 20.02.2013 r.

 

ZŻ/341/313a/W/13/ZP/AKS

 

Oznaczenie postępowania P05/02/2013

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

poz. 3

Wymieniony przez Zamawiającego preparat jest wyłącznie dostępny w opakowaniach o pojemności 600 ml i 3 l. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści preparat typu Remix-Uni w opakowaniach o pojemności 3 l. z uwzględnieniem przeliczenia ilościowego na 537 opak.?

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pojemności opakowania.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 


Warszawa, dnia 19.02.2013 r.

 

ZŻ/341/332/W/13/ZP/AKS

 

Oznaczenie postępowania P05/02/2013

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

poz. 22

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 22 proszek do prania E w opakowaniach 2,5 kg spełniający wymagania specyfikacji z przeliczeniem ilości na 330 sztuk?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułu również w opakowaniach 2,5 kg (przy czym nie dopuszcza się zmiany ilości opakowań).

2.

poz. 22

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 23 proszek do prania E w opakowaniach 2,5 kg spełniający wymagania specyfikacji z przeliczeniem ilości na 673 sztuk?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułu również w opakowaniach 2,5 kg (przy czym nie dopuszcza się zmiany ilości opakowań).

3.

Zamawiający wymaga karty charakterystyki do poz. nr 14. Zgodnie z naszą wiedzą oraz oświadczeniem producenta na kosmetyki nie obowiązuje karta charakterystyki. Dokumentem obowiązującym jest wyłącznie zgłoszenie do KSIoK a dodatkowymi, nieobowiązkowymi są dobrowolne certyfikacje przez wyspecjalizowane jednostki badawcze (np. Instytut Matki i Dziecka). Mydło przeznaczone dla niemowląt i dzieci nie należy do kategorii substancji czy wyrobów niebezpiecznych dlatego nie musi też posiadać Karty charakterystyki wyrobów niebezpiecznych. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu wymagającego dostarczenia karty charakterystyki do poz. nr 14.

Karta charakterystyki do poz. 14 nie jest wymagana.

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż                      „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

pkt 9.3.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.3.2 Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej).

 

w treści Kalkulacji cenowej (ostatnia strona Kalkulacji) Zamawiający modyfikuje następujący akapit:

 

Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80  wymagają dołączenia karty charakterystyki produktu.

 

 

 


Numer ogłoszenia: 71516 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22867 - 2013 data 13.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej). 3. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 15, 73 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 4. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14, 15 Kalkulacji cenowej). 5. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 64, 65, 71 73, 74 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej). 3. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 15, 73 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 4. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14, 15 Kalkulacji cenowej). 5. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 64, 65, 71 73, 74 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..


 Warszawa, dnia 18.02.2013 r.

 

ZŻ/341/321/W/13/ZP/AKS

 

Oznaczenie postępowania P05/02/2013

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

poz. nr 56

Wskazany przez Zamawiającego płyn do zmywarek Sal ZM Lux oferowany przez firmę Stalgasdt nie jest już produkowany. W jego miejsce Stalgast oferuje preparat” Płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych: dostępny w opakowaniach po 20 l. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w tym punkcie i dopuści nowy produkt Stalgastu w op. 20 L lub wskaże inny preferowany produkt?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego artykułu (przy czym nie dopuszcza się zmiany ilości opakowań).

2.

poz. nr 57

Wskazany przez Zamawiającego preparat nabłyszczających do zmywarek Gloss Z Lux nie jest już produkowany. W jego miejsce wszedł preparat :Płyn do nabłyszczania w zmywarkach gastronomicznych” dostępny w opakowaniach po 10 L. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w tym punkcie i dopuści nowy produkt Stalgastu w opakowaniach 10 L lub wskaże inny preferowany produkt?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego artykułu.

3.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia karty charakterystyki do poz. 70 – ściągaczka do okien

Karta charakterystyki do poz. 70 nie jest wymagana.

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

4.

Wnioskujemy żeby próbkę do pozycji nr 14 można było dostarczyć w opakowaniu z poz. 15 –275 ml. Wymagane mydło z poz. 14 jest dostępne u producenta na zamówienie, którego realizacja jest dłuższa niż czas przeznaczony na przygotowanie oferty przetargowej. Wymagane opakowanie 5 L mydła byłoby zatem ograniczaniem uczciwej konkurencji.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbki w opakowaniu z poz. 15 - 275 ml.

5.

poz. nr 34

Czy Zamawiający dopuści worki LDPE o wymiarach 50 x 43 cm?

Zamawiający modyfikuje opis poz. 34 w następujący sposób (modyfikacja treści została podkreślona):

 

Worki na odpady z grubej folii LDPE - czarne opakowanie 50 sztuk - 20 litrów 45 x 50 cm

Zamawiający dopuszcza wymiary wskazane w kalkulacji z tolerancją nie mniejszą niż 2 cm na każdym rozmiarze.

6.

Poz. nr 47

Wymagana pasta typu „Pronto Super Połysk” do podłóg drewnianych i paneli nie jest już produkowana. W jej miejsce weszła pasta „Pronto Extra Protection Wax Pasta” do podłóg drewnianych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza pastę typu Pronto Extra Protection?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego artykułu.

7.

Poz. nr 16

Wskazany przez Zamawiającego papier typu Velvet w najdłuższej rolce ma 184 listki. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści papier mający 184 listki na rolce?

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu pozycji nr 16.

 

8.

Poz. nr 42

Czy Zamawiający dopuści torebki do mrożonek o wymiarach 27 x 30 cm w opakowaniu po 25 szt?

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu pozycji nr 42.

9.

Poz. 60

Czy Zamawiający dopuści rękaw do pieczenia o szerokości 31 cm i długości 3 mb na rolce, z uwzględnieniem przeliczenia ilościowego na 36 rolek?

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu pozycji nr 60.

10.

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy przypadkowo nie zaistniał błąd w SIWZ, chodzi o dostarczenie karty charakterystyki dla ściągaczki do szyb, pozycja nr 70 Kalkulacji cenowej. Karty charakterystyk dotyczącą chemicznych produktów niebezpiecznych, więc prosimy o wykreślenie zapisu o dostarczeniu takiej karty dla tej pozycji.

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

            Zamawiający przypomina, iż jeżeli w opisie artykułów znajduje się odniesienie do znaku towarowego (konkretnej nazwy własnej artykułu lub jego producenta) Wykonawca może zaoferować artykuł równoważny – zgodnie z treścią pkt 13.2 SIWZ.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż                      „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

pkt 9.3.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.3.2 Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej).

 

w treści Kalkulacji cenowej (ostatnia strona Kalkulacji) Zamawiający modyfikuje następujący akapit:

 

Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80  wymagają dołączenia karty charakterystyki produktu.


Numer ogłoszenia w BZP: 25829 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22867 - 2013 data 13.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej). 3. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 15, 73 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 4. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14, 15 Kalkulacji cenowej). 5. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 64, 65, 71 73, 74 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej). 3. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 15, 73 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 4. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14, 15 Kalkulacji cenowej). 5. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 64, 65, 71 73, 74 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..


Warszawa: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 22867 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, wprowadzonych do obrotu oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.70.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący: posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem środków czystościowych / chemicznych (suma dwóch zrealizowanych dostaw ma wynosić co najmniej 350.000,00 zł. z podatkiem VAT)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący: sytuacji ekonomicznej - są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej związanej z przedmiotem zamówienia (na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000,00 zł)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  1. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 78, 79, 80 Kalkulacji cenowej). 3. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 15, 73 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 4. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14, 15 Kalkulacji cenowej). 5. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 64, 65, 71 73, 74 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego (o tożsamych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania określone w SIWZ - w Kalkulacji cenowej), jak również w sytuacji, gdy dostarczane produkty nie będą odpowiadały wymaganiom jakościowym (np. w postaci zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/pojemności/opakowania) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/pojemności/opakowania), 2) zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji, 3) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w zakresie dostaw świadczonych dla Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 05 02 2013
Dokument MS Word / 0.6 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.