Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P14/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania P14/05/2013
 

Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

Numer ogłoszenia w BZP: 71277 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: 1) pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek 2) pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wspólny dla obu części) CPV: 71.53.00.00-2 - Doradcze usługi budowlane 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71.54.10.00-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 71.30.00.00-1 - Usługi inżynieryjne 71.31.00.00-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71.20.00.00-0 - Usługi architektoniczne i podobne i kontrolne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na jedną część postępowania: co najmniej jedna usługa (tj. jedno zamówienie) 2) w p[przypadku składania oferty na dwie części postępowania: co najmniej dwie usługi (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub równoważnej funkcji takiej jak np: inżynier konsultant, inwestor zastępczy, kierownik projektu (Project Management) obejmującą co najmniej pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniem inwestycyjnym związanym z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto (w ramach każdego z zamówień) Zamawiający uzna również za usługi związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia również usługi pełnione na podstawie umów branżowych nad tą samą inwestycją (tj. w przypadku gdy o udzielenie zamówienia będzie się ubiegał Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują co najmniej: a) jedną osobą, pełniącą funkcję koordynatora inspektorów nadzoru, kierującą wykonaniem zadania inwestycyjnego oraz dokonującą kontroli kosztów, kalkulacji i rozliczeń, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto > co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania robót budowlanych tj. przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów b) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej, > doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto, c) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z pkt a i b przez jedną osobę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Metodologię świadczenia usług - dokument niepodlegający uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznej - dokument podlegający ocenie w ramach kryterium nr 2 oceny ofert Metodologia świadczenia usług (w przypadku składania ofert na dwie części postępowania, Wykonawca obowiązany jest wyraźnie wskazać, iż dokument dotyczy obu części zamówienia). 2. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Metodologia świadczenia usług - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował zamówienie - w przypadku, uzasadnionego żądania Zamawiającego o dokonanie zmian osób wskazanych w umowie lub gdy Wykonawca nie będzie dysponował osobami wskazanymi w wykazie osób załączonym do oferty z przyczyn losowych np. długotrwała choroba - wówczas Wykonawca obowiązany jest wskazać inne osoby posiadające uprawnienia i minimalne doświadczenie wskazane przez Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu i przedstawić je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii, 2) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach nadzorowanego zadania inwestycyjnego, a także w przypadku konieczności realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym w drodze odrębnej umowy, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia), 4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa, II piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek - II procedura.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia podczas przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek. Przygotowanie do prowadzenia robót budowlanych - uczestnictwo w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego w charakterze członka komisji przetargowych. Roboty budowlane w ramach w/w zadania inwestycyjnego podzielone są na dwa etapy realizacji: 1) etap I - obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie istniejącego obiektu budowlanego: wykonanie adaptacji pomieszczeń o powierzchni użytkowej około 477 m², z przeznaczeniem na sale dla dzieci - bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczeń gospodarczo - administracyjnych (m.in. roboty rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin ścian, wymianę stolarki wewnętrznej, roboty w zakresie instalacji: wentylacji, elektrycznej i sanitarnej wraz z montażem sprzętu i urządzeń, prace wykończeniowe) - przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 31.07.2013 r. 2) etap II - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania placu zabaw: przewidywany termin do 30.10.2013 r. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w/w czynności (w tym również ewentualne zamówienia dodatkowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 4 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Metodologia świadczenia usług - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 2) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia podczas przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10. Przygotowanie do prowadzenia robót budowlanych - uczestnictwo w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego w charakterze członka komisji przetargowych. Roboty budowlane w ramach w/w zadania inwestycyjnego podzielone są na dwa etapy realizacji: 1) etap I - obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na: 1) modernizacji pomieszczeń o powierzchni użytkowej około 548 m², z przeznaczeniem na sale dla dzieci - bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne; prace obejmą m.in.: roboty rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin ścian, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji: wentylacji, elektrycznej i sanitarnej wraz z montażem sprzętu i urządzeń, technologię kuchni rozdzielczej, prace wykończeniowe, 2) dostawie i montażu pierwszego wyposażenia w tym m.in.: mebli stanowiących wyposażenie sal, mebli biurowych, sprzętu AGD, wyposażenia łazienek, sprzętu do integracji sensorycznej, wyposażenia dydaktycznego, wyposażenia kuchn- przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 22.08.2013r. 2) etap II - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania placu zabaw: przewidywany termin do 30.10.2013 r. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w/w czynności (w tym również ewentualne zamówienia dodatkowe i uzupełniające). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 4 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Metodologia świadczenia usług - 30
Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 14 05 2013
Dokument MS Word / 0.5 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.