Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P15/05/2013 Wynik postępowania Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P15/05/2013

 Warszawa, dnia 19.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1153/W/13/ZP/AKS

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 3

Część nr 3. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z otrzymaniem w dniu 19.06.2013 r. w trybie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informacji o zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2, oraz uwzględnieniem przekazanej informacji, Zamawiający dokonał powtórzenia czynności badania ofert w części nr 3.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” unieważnia postępowanie w części nr 3 z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty złożone w tej części postępowania zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 105 587,37 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – informacja wraz z uzasadnieniem została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, Zamawiający podtrzymuje decyzję z dnia 13.06.2013 r.

 

Oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez:

„Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

Oferta za cenę: 119 664,98 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – informacja wraz z uzasadnieniem została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, Zamawiający podtrzymuje decyzję z dnia 13.06.2013 r.

 

Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Oferta za cenę: 119 664,98 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – informacja wraz z uzasadnieniem została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, Zamawiający podtrzymuje decyzję z dnia 13.06.2013 r.

 

Oferta nr 6 w części nr 3 złożona przez:

Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia

ul. Łączna 39

41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta za cenę: 90 303,82 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 8 w części nr 3 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

Oferta za cenę: 89 674,36 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – informacja wraz z uzasadnieniem została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, Zamawiający podtrzymuje decyzję z dnia 13.06.2013 r.

 

Oferta nr 9 w części nr 3 złożona przez:

J & T Top Gastro Spółka cywilna Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

Oferta za cenę: 109 593,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Warszawa, dnia 19.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1154/W/13/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu ofert w części nr 3

Część nr 3. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez n/w Wykonawców:

  1. oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
  2. oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez: „Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”
  3. oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki
  4. oferta nr 8 w części nr 3 złożona przez: Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Decyzję wraz z uzasadnieniem w zakresie w/w ofert Zamawiający przekazał Wykonawcom w dniu 13.06.2013 r.

 

Z uwagi na uwzględnienie w dniu 19.06.2013 r. informacji o zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2, Zamawiający dokonał powtórzenia czynności badania ofert w części nr 3.

            W związku z powtórzeniem czynności badania ofert w części nr 3, Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez n/w Wykonawców

·         oferta nr 6 w części nr 3 złożona przez: Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia

·         oferta nr 9 w części nr 3 złożona przez: J & T Top Gastro Spółka cywilna Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

 

Oferta nr 6 w części nr 3 złożona przez: Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia – oferta jest niezgodna z treścią SIWZ w następującym zakresie:

1)      zaoferowane artykuły w poz. 4, 15 są wykonane ze stali typu AISI 441 a w treści SIWZ wymagana była AISI 304 wg AISI X5CRNi18-10 (weryfikacja na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.robin.pl oraz przekazanych wydruków z tej strony załączonych do informacji przekazanej Zamawiającemu)

2)      zaoferowany artykuł w poz. 36 posiada wymiary niezgodne z wymiarami wskazanymi przez Zamawiającego - wymiary artykułu zaoferowanego 60x60x35, wymiary wymagane 58x58x44 (weryfikacja na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.robin.pl oraz przekazanych wydruków z tej strony załączonych do informacji przekazanej Zamawiającemu).

Mając na uwadze niezgodność artykułów zaoferowanych w poz. 4, 15 oraz 36 z wymaganiami określonymi w SIWZ – oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Oferta nr 9 w części nr 3 złożona przez: J & T Top Gastro Spółka cywilna Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak - oferta jest niezgodna z treścią SIWZ w następującym zakresie zaoferowany artykuł w poz. 36 posiada wymiary niezgodne z wymiarami wskazanymi przez Zamawiającego - wymiary artykułu zaoferowanego 58x58x38, wymiary wymagane 58x58x44 (weryfikacja na podstawie informacji zawartych w katalogu firmy Stalgast – w kalkulacji cenowej Wykonawca wskazał wyraźnie „Stalgast 973109201”).

 

            Zamawiający w pkt 13.2 SIWZ dopuścił możliwość zaoferowania artykułów równoważnych, z zastrzeżeniem, że produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (wielkość/rozmiar/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.). Warunku równoważności nie spełnia zaoferowanie artykułów ze stali o klasie niższej niż wymagana. Mając na uwadze niezgodność w zakresie wymiarów artykułów w poz. 36 zaoferowanych przez w/w Wykonawców – należy uznać, iż oferty również w tym zakresie nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Warszawa, dnia 13.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1098/W/13/ZP/AKS

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

Część nr 1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 1 z uwagi na fakt, iż cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części nr 1 zamówienia kwotę w wysokości 14.000,00 zł brutto. Cena najtańszej oferty w części nr 1, wynosi 15.470,02 zł w – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w części nr 1.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 16 581,79 zł

 

Oferta nr 7 w części nr 1 złożona przez:

„Novum” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

ul. Grom 36

12-130 Pasym

Oferta za cenę: 15 470,02 zł

 


Warszawa, dnia 13.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1099/W/13/ZP/AKS

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

Część nr 2. Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 2:

Pan Zbigniew Podstawski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Akma Podstawski Zbigniew z siedzibą w Niedomicach, przy ul. Długiej 43

Oferta za cenę: 73 271,52 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 w części nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Akma Podstawski Zbigniew

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 73 271,52 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 7 w części nr 2 złożona przez:

„Novum” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

ul. Grom 36

12-130 Pasym

Oferta za cenę: 75 515,06 zł – oferta uzyskała 97,03 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 13.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1100/W/13/ZP/AKS

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

Część nr 3. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 3:

Pani Danuta Robaczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łącznej 39

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 105 587,37 zł Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez:

„Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

Oferta za cenę: 119 664,98 zł Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Oferta za cenę: 119 664,98 zł Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 6 w części nr 3 złożona przez:

Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia

ul. Łączna 39

41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta za cenę: 90 303,82 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 8 w części nr 3 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

Oferta za cenę: 89 674,36 zł Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 9 w części nr 3 złożona przez:

J & T Top Gastro Spółka cywilna Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

Oferta za cenę: 109 593,00 zł – oferta uzyskała 82,40 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 13.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1101/W/13/ZP/AKS

 

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu ofert w części nr 3

Część nr 3. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez n/w Wykonawców:

  1. oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
  2. oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez: „Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”
  3. oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki
  4. oferta nr 8 w części nr 3 złożona przez: Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Ad. 1

            Zamawiający w dniu 06.06.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 10.06.2013 r. godz. 15:00:

1)      w trybie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów, m.in. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż załączone do oferty zaświadczenie na drugiej stronie dokumentu nie zostało prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (brak własnoręcznego podpisu),

2)      w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, wyjaśnień w następującym zakresie:

a)      poz. 9 - zaoferowany model wg informacji posiadanych przez Zamawiającego nie zawiera wszystkich funkcjonalności zawartych w SIWZ, proszę wykazać wszystkie parametry i funkcjonalności urządzenia,

b)      poz. 25 - zaoferowany model wg informacji posiadanych przez Zamawiającego posiada wsad 8 kg co jest niezgodne z wymogami Zamawiającego, proszę wykazać wszystkie parametry i funkcjonalności urządzenia,

c)      poz. 36 - zaoferowany model wg informacji posiadanych przez Zamawiającego ma wymiary 60x65x40 co jest niezgodne z wymogami Zamawiającego, proszę wskazać wymiary oferowanego modelu

Do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe lub oświadczenia wraz z opisem urządzeń wystawione przez producentów zaoferowanych urządzeń.

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca przedstawił:

1)      aktualne zaświadczenie US - zaświadczenie na drugiej stronie dokumentu nie zostało prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (brak własnoręcznego podpisu),

2)      wyjaśnienia:

a)      poz 9 - w kalkulacji wykonawca zaoferował model 802131 w wyjaśnieniach przedstawił kartę modelu 802132

b)      poz. 25 - wskazał w Kalkulacji model Whirpool AZB8690P a w wyjaśnieniach urządzenie Electrolux EWS11254EDU i załączył kartę nowego urządzenia

c)      poz. 36 - wskazał w Kalkulacji model TG-1 posiadający wymiary 60x60x35 a wymagane były przez Zamawiającego wymiary 58x58x44  - wskazał w wyjaśnieniach, że oferowany model ma wymiary 60x60x35 a oprócz wymiarów wszelkie parametry są takie same co wymagane w SIWZ – wskazał również, że może zaoferować inny model zgodny z wymiarami w SIWZ (jednocześnie do wyjaśnień załączył kartę urządzenia z wymiarami 60x60x35)

 

Ad. 2

            Zamawiający w dniu 06.06.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 10.06.2013 r. godz. 15:00 w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, wyjaśnień w następującym zakresie:

poz. 9 - zaoferowany model wg informacji posiadanych przez Zamawiającego nie zawiera wszystkich funkcjonalności zawartych w SIWZ, proszę wykazać wszystkie parametry i funkcjonalności urządzenia,

Do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe lub oświadczenia wraz z opisem urządzeń wystawione przez producentów zaoferowanych urządzeń.

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca przedstawił kartę urządzenia 802132, a w ofercie Wykonawca zaoferował model 802010.

 

Ad. 3

            Zamawiający w dniu 06.06.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 10.06.2013 r. godz. 15:00 w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, wyjaśnień w następującym zakresie:

poz. 9 - zaoferowany model wg informacji posiadanych przez Zamawiającego nie zawiera wszystkich funkcjonalności zawartych w SIWZ, proszę wykazać wszystkie parametry i funkcjonalności urządzenia,

Do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe lub oświadczenia wraz z opisem urządzeń wystawione przez producentów zaoferowanych urządzeń.

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca wskazał, iż zaoferowany przez niego model 802010 zaoferowany posiada wszystkie funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazując jednocześnie że pompa jest w tymże modelu 802010 opcjonalnie montowana i w przypadku wyboru oferty w tym modelu pompa zostanie zamontowana - nie poinformował o wyświetlaczu elektronicznym – który to był wymagany przez Zamawiającego, a z karty katalogowej przedstawionej z udzieloną odpowiedzią brak informacji o wyświetlaczu, nie widać jej także na rysunku znajdującym się na karcie katalogowej.

 

Ad. 4

            Zamawiający w dniu 06.06.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 10.06.2013 r. godz. 15:00 w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, wyjaśnień w następującym zakresie:

poz. 26 - zaoferowany model wg informacji posiadanych przez Zamawiającego nie zawiera wszystkich funkcjonalności zawartych w SIWZ, proszę wykazać wszystkie parametry i funkcjonalności urządzenia.

Do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe lub oświadczenia wraz z opisem urządzeń wystawione przez producentów zaoferowanych urządzeń.

W odpowiedzi na wezwanie (Wykonawca udzielił odpowiedzi po upływie wyznaczonego terminu, tj. w dniu 11.06.2013 r.) wykonawca powołując się na omyłkę i wskazując na treść wyroku SO Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 683/12, wskazał, iż pomylił dwie cyfry - model wpisany w kalkulacji 1402 a model wskazany w wyjaśnieniach: 1262, do wyjaśnień załączył kartę katalogową urządzenia 1262.

 

 

Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić treść oferty tylko i wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Udzielone przez w/w Wykonawców wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści oferty w zakresie zaoferowanych modeli urządzeń. Pierwotnie zaoferowane urządzenia nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego (brak wszystkich wymaganych funkcjonalności).

Należy podkreślić, iż Zamawiający może dokonać poprawienia omyłek występujących w treści oferty, które polegają na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ale niepowodują  istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy). Istotnym będzie powołanie treści uchwały KIO z dnia 15.10.2009 r. (KIO/KD 38/09) z treścią której wyjątkowo poprawia się w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki, aby uniknąć nieporozumień na przyszłość. Nie można ich jednak łączyć ze zmianami treści oferty, lecz jedynie z prawidłowym odzwierciedleniem rzeczywistych intencji i rzeczywistej woli oferenta.

Jak to podkreślono w publikacji Urzędu Zamówień Publicznych „Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.” pod red. J. Sadowego, Warszawa 2008, str. 117 i nast. „Ustawa dopuszcza również poprawianie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy). Poprawianie omyłek na podstawie cyt. przepisu dotyczy omyłek nie mających charakteru oczywistego oraz niekoniecznie odnosi się do ceny, a więc może dotyczyć również innych elementów złożonej oferty. (...) Na podstawie cyt. przepisu można poprawić omyłkę, która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. Dopuszczalne wydaje się dokonanie zmian w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego lub nie dotyczy jej istotnych postanowień”.

Oczywiste omyłki są to zatem drobne, przypadkowe „przekłamania”, odbiegające od rzeczywistego zamiaru oferenta. Natomiast jako omyłki w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy należy zakwalifikować omyłki niezamierzone, drobne, których poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Do takiego rodzaju omyłek Zamawiający zalicza błędne wskazanie numeru modelu poprzez np. brak jednej cyfry, wskazanie modelu nieistniejącego o podobnym numerze co model istniejący. W opisanych przypadkach, każdy z Wykonawców w Kalkulacji cenowej wskazał pierwotnie model, który nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze, że poprzez złożone wyjaśnienia, Wykonawcy dokonali zmian zaoferowanych modeli czy ich producentów – co w ocenie Zamawiającego (zmiana zaoferowanego pierwotnie urządzenia) jest zmianą istotną - przyjęcie wyjaśnień pociągałoby skutki w postaci zmiany istotnych postanowień oferty, zatem dokonanie poprawek w tym przedmiocie nie jest możliwe, co oznacza konieczność odrzucenia ofert.


 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.