Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P22/06/2013 ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

Oznaczenie postępowania P22/06/2013Warszawa, dnia 26.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1232/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

 

Nr wniosku

Nazwa i adres Wykonawcy

Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

1

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Spółka akcyjna

ul. Partyzantów 26

10-526 Olsztyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 8 pkt

(4 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

2

Czesław Iwanicki REM-BUDEX

ul. Wrocławska 16 lok. 58

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

3

Konsorcjum:

Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiebiorctwo Budowlano-Usługowe Wiktor Spółka jawna - Lider

Cz. P. B. P. Przemysłówka Spółka akcyjna - Partner

ul. Klejowa 8, 97-500 Radomsko - Lider

ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa - Partner

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 8 pkt

(4 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlana"

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

5

Konsorcjum: Lider  Adro Spółka cywilna Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Uczestnik  PPHU Arcus Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

(1 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

6

Firma Budowlana Vema Henryk Płonowski

ul. Żłókiewskiego 26a

04-305 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

7

Zakład Remonetowo-Budowlany Argo-Bud

Artur Gołofit

ul. Mościckiego 68B

05-080 Stare Babice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

8

Konsorcjum

Lider AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Członek A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

(1 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

9

PHUS - Adimex Adam Kojtych

ul. Szafirowa 11

05-077 Warszawa

Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej.

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

10

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 4 pkt

(2 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

 

            W związku z faktem iż 9 wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż do składania ofert zaprosi 5 wykonawców, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadami wyboru wykonawców do składania ofert określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeni zostaną następujący Wykonawcy:

1)      Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane  Spółka akcyjna

2)      Konsorcjum: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiebiorctwo Budowlano-Usługowe Wiktor Spółka jawna – Lider Cz. P. B. P. Przemysłówka Spółka akcyjna – Partner

3)      Konsorcjum Lider AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Członek A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4)      Konsorcjum: Lider  Adro S.C.  Adam Giernatowski,  Justyna Giernatowska Uczestnik  PPHU Arcus  Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Masny

5)      SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ.

 

Wykonawców:

1)              Czesław Iwanicki REM-BUDEX

2)              Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlana"

3)              Firma Budowlana Vema Henryk Płonowski

4)              Zakład Remonetowo-Budowlany Argo-Bud Artur Gołofit

spełniających warunki udziału w postępowaniu a niezaproszonych do ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 51 ust. 2 zdanie drugie ustawy).

 


Warszawa, dnia 26.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1233/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3” informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wyklucza następującego Wykonawcę: PHUS - Adimex Adam Kojtych

 

W dniu 21.06.2013 r. Zamawiający przekazał w/w Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia podstawie art. 26 ust. 3 ustawy następujących dokumentów:

1)  PIT 36L za lata 2011, 2010 – gdyż nie zostały załączone do wniosku,

2)  potwierdzenie opłaty pierwszej raty składki za polisę, gdyż nie została załączona do wniosku.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 26.06.2013 r. godz. 9:00 Wykonawca nie uzupełnił dokumentów i nie złożył wyjaśnień.

Wykonawca uzupełnił dokumenty, do których został wezwany w formie elektronicznej – mail w dniu 26.06.2013 r. o godz. 12:47.

Wykonawca nie uzupełnił więc dokumentów w wyznaczonym terminie w formie pisemnej,, a co za tym idzie – nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe postanowienia dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określa rozporządzenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Zgodnie rozporządzeniem, dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oznacza to, iż dokumenty podmiotowe uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą mieć formę pisemną. Odpowiedź wykonawcy na wezwanie zamawiającego została przesłana mailem, po upływie wyznaczonego terminu, a więc w formie innej niż wymagana przez rozporządzenie. Formą pisemną jest bowiem, zgodnie z art. 78 § 1 KC w zw. z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli. E-mail ani faks nie jest oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (wyrok KIO/UZP 210/11). Nawet jeśli Wykonawca dostarczy dokumenty w formie pisemnej – to będą one dostarczone po terminie wskazanym w wezwaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.