Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P23/06/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P23/06/2013Warszawa, dnia 01.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1279/W/13/ZP/AKS

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

Część nr 1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 13.068,63 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

„Novum” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

ul. Grom 36

12-130 Pasym

Oferta za cenę: 12.514,00 zł – Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 13.068,63 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 7 w części nr 1 złożona przez:

Cezary Filipowicz Mes-Rota

ul. Ogrodowa 2C

05-090 Raszyn

Oferta za cenę: 16.781,21 zł – Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


 

Warszawa, dnia 01.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1280/W/13/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu ofert w części nr 1

Część nr 1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez:

1) Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

2) Cezary Filipowicz Mes-Rota

 

Ad. 1

W dniu 28.06.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w następującym zakresie:

1)              poz. 11 i 12 – w obu pozycjach zostały zaoferowane „klocki piankowe” w poz. 11 jest to zestaw z pokrowcem, a w poz. 12 są to same klocki – nazwa modelu artykułu nie wskazuje na produkt wyspecyfikowany przez Zamawiającego, ponadto wskazuje na ten sam produkt w zaoferowany przez wykonawcę dla dwóch różnych pozycji (co jest niezgodne z wymogami Zamawiającego) ponadto po wskazanej w kalkulacji cenowej nazwie Zamawiający nie jest w stanie zidentyfikować produktów,

2)              poz. 3 – z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, iż wymiary zaoferowanego artykułu są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,

3)              poz. 9 – z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, iż zestaw artykułów nie ma wszystkich funkcjonalności i jest wykonany z innego materiału niż wymagany przez Zamawiającego,

4)              poz. 10 – z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, iż wymiary zaoferowanego artykułu są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego

Do wyjaśnień Zamawiający poprosił o załączenie w szczególności kserokopii kart produktów z katalogów producentów.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 01.07.2013 r. godz. 15:00 Wykonawca nie złożył wyjaśnień ani faksem (mailem) ani w formie pisemnej. W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenia wymogów Zamawiającego.

 

Ad. 2

W dniu 27.06.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów:

1)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty i oświadczenie nie zostało prawidłowo sporządzone (wskazano, że będzie Pan korzystać z zasobów podmiotów trzecich, a nie załączono do oferty dokumentów, potwierdzających powyższe).

2)      certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta zabawek poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71,

3)      oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.06.2013 r. godz. 15:00 Wykonawca nie uzupełnił dokumentów ani faksem (mailem) ani w formie pisemnej. W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenia wymogów Zamawiającego i nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


 

Warszawa, dnia 01.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1273a/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Sprostowanie informacji o wyniku postępowania

Część nr 2. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej – II procedura

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informuje, iż w informacji o wyniku postępowania z dnia 01.06.2013 r. wskazano błędnie cenę brutto oferty złożonej przez:

 

J & T Top Gastro Spółka cywilna Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

 

W Informacji o wyniku postępowania:

 

jest:

Oferta za cenę: 109 593,00 zł – oferta uzyskała 77,02 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

powinno być:

Oferta za cenę: 105.903,00 zł – oferta uzyskała 79,70 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 


Warszawa, dnia 01.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1273/W/13/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

Część nr 2. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej – II procedura

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 2:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2 Ochaby Małe43-430 Skoczów

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 2 złożona przez:

Barbara Puć Unigastro

ul. Krakowska 98

50-427 Wrocław

Oferta za cenę: 109.597,92 zł – oferta uzyskała 77,02 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Oferta za cenę: 103.152,77 zł Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 5 w części nr 2 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2 Ochaby Małe

43-430 Skoczów

Oferta za cenę: 84.407,89 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 6 w części nr 2 złożona przez:

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 100.916,84 Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 8 w części nr 2 złożona przez:

Allgast Rafał Janikowski

ul. Gdańska 145

85-022 Bydgoszcz

Oferta za cenę: 108.990,30 Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 9 w części nr 2 złożona przez:

Gastro Polberg Jarosław Polberg

ul. Dołowa 20

03-108 Warszawa

Oferta za cenę: 106.000,17 Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 10 w części nr 2 złożona przez:

J & T Top Gastro Spółka cywilna Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

Oferta za cenę: 109 593,00 zł – oferta uzyskała 77,02 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 01.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1275/W/13/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu ofert w części nr 2

Część nr 3. Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez n/w Wykonawców:

 

  1. Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka jawna T. Białowąs i Z. Bielecki
  2. Oferta nr 6 w części nr 2 złożona przez: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos
  3. Oferta nr 8 w części nr 2 złożona przez: Allgast Rafał Janikowski
  4. Oferta nr 9 w części nr 2 złożona przez: Gastro Polberg Jarosław Polberg

 

Ad. 1

W dniu 27.06.2013 r. Zamawiający wezwał do uzupełnienia m.in.: karty katalogowe lub specyfikacje techniczne zawierające opis i zdjęcie z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz oznaczeniem kolorem w sposób wyraźny każdego z parametrów wymaganych przez Zamawiającego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) – do poz. 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23 – gdyż na rysunkach w załączonych kartach do oferty widać rączki plastikowe a nie uchwyty gięto-spawane co było wymogiem w SIWZ.

            W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.06.2013 r. godz. 15:00 Wykonawca uzupełnił dokumenty do których został wezwany, jednak karty zostały uzupełnione jedynie o opis sporządzony przez Wykonawcę, jednocześnie pozostawiając rysunki wskazujące iż rączki są plastikowe. Wobec powyższego Zamawiający stwierdza, iż zaoferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego – dokumenty są wewnętrznie sprzeczne – opis nie jest tożsamy z rysunkiem zaoferowanego mebla (na co wskazywał w wezwaniu Zamawiający).

 

Ad. 2

W dniu 27.06.2013 r. Zamawiający wezwał do uzupełnienia: karty katalogowe lub specyfikacje techniczne zawierające opis i zdjęcie z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz oznaczeniem kolorem w sposób wyraźny każdego z parametrów wymaganych przez Zamawiającego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowych – gdyż nie zostały załączone do oferty a były wymagane zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.06.2013 r. godz. 15:00 Wykonawca uzupełnił dokumenty, jednak:

1)      na rysunkach do poz. 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23 widać rączki plastikowe a nie uchwyty gięto-spawane co było wymogiem Zamawiającego – powyższe stanowi o niezgodności w SIWZ,

2)      karta katalogowa do poz. 27 – wskazuje, iż wykonawca zaoferował paletę w całości wykonaną z polipropylenu a nie ze stali nierdzewnej wraz z tworzywem sztucznym co było wymogiem Zamawiającego a jej wymiary (szerokość i wysokość) są niezgodne z wymaganymi przez Zamawiającego – powyższe stanowi o niezgodności z SIWZ,

3)      karta katalogowa do poz. 26 – wskazuje, iż Wykonawca zaoferował chłodziarkę bez zamrażalnika co było wymogiem Zamawiającego – powyższe stanowi o niezgodności z SIWZ.

 

Ad. 3

W dniu 27.06.2013 r. Zamawiający wezwał do uzupełnienia: karty katalogowe lub specyfikacje techniczne zawierające opis i zdjęcie z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz oznaczeniem kolorem w sposób wyraźny każdego z parametrów wymaganych przez Zamawiającego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowych – gdyż załączone do oferty są nieoznaczone w sposób wymagany przez Zamawiającego.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.06.2013 r. godz. 15:00 Wykonawca uzupełnił dokumenty, jednak:

1)      karta katalogowa do poz. 32 – wskazuje, iż wykonawca zaoferował chłodziarkę z blachy malowanej proszkowo a nie ze stali nierdzewnej co było wymogiem Zamawiającego – powyższe stanowi o niezgodności z SIWZ,

2)      karta katalogowa do poz. 27 – wskazuje, iż wykonawca zaoferował paletę w całości wykonaną z polipropylenu a nie ze stali nierdzewnej wraz z tworzywem sztucznym co było wymogiem Zamawiającego – powyższe stanowi o niezgodności z SIWZ,

3)      stwierdzono brak kart do poz. 26 i 15.

 

 

Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić treść oferty tylko i wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Dokumenty dostarczone przez w/w Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust 3  ustawy PZP wskazują, iż zaoferowane urządzenia nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego – co stanowi o niezgodności treści oferty z SIWZ.

 

Ad. 4

W dniu 27.06.2013 r. Zamawiający wezwał do uzupełnienia

1)      karty katalogowe lub specyfikacje techniczne zawierające opis i zdjęcie z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz oznaczeniem kolorem w sposób wyraźny każdego z parametrów wymaganych przez Zamawiającego (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowych – gdyż załączone do oferty są nieoznaczone w sposób wymagany przez Zamawiającego,

2)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż nie zostało załączone do oferty a było wymagane zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu,

3)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż nie zostało załączone do oferty a było wymagane zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28.06.2013 r. godz. 15:00 Wykonawca nie uzupełnił dokumentów ani faksem (mailem) ani w formie pisemnej. W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenia wymogów Zamawiającego. Ponadto ze względu na brak aktualnych zaświadczeń ZUS i US należy stwierdzić, iż nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.