Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P31/08/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego - Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Oznaczenie sprawy P31/08/2013

Warszawa, dnia 27.08.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1679/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Biuro Obsługi Budownictwa „Budoserwis” Joanna Ciepielak

ul. Żwirowa 6

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 48.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Biuro Obsługi Budownictwa „Budoserwis” Joanna Ciepielak

ul. Żwirowa 6

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 48.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

DL Investment Supervision Dariusz Lustig

ul. Łagowska 6 lok. 40

01-464 Warszawa

Oferta za cenę: 148.000,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Mieczysław Szulborski Zespół Usług Projektowych Artbud

ul. Fabryczna 4

18-300 Zambrów

Oferta za cenę: 89.790,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

Warszawa, dnia 27.08.2013 r.

 

ZŻ/341/1680/W/13/ZP/AKS

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwaną dalej ustawą, informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawców:

 

1) DL Investment Supervision Dariusz Lustig

ul. Łagowska 6 lok. 40

01-464 Warszawa

 

2) Mieczysław Szulborski Zespół Usług Projektowych Artbud

    ul. Fabryczna 4

    18-300 Zambrów

 

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił oferty złożone przez w/w Wykonawców.

 

Ad. 1)

W dniu 22.08.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP: następujących dokumentów:

1)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż załączone do oferty zaświadczenie nie zostało poprawnie potwierdzone za zgodność z oryginałem – druga strona zaświadczenia nie została opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy,

2)      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – gdyż załączony do oferty wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę (tj. jedno zamówienie) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub równoważnej funkcji takiej jak np: inżynier konsultant, inwestor zastępczy, kierownik projektu (Project Management) obejmującą co najmniej pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym związanym z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto – z przedstawionego wykazu usług nie wynika, iż realizował Pan nadzór nad robotami w klasie PKOB 1264, ponadto do wykazu nie załączył Pan dowodów, że usług wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

3)      zobowiązania podmiotów trzeci do udostępnienia zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w oryginale wraz z załączeniem dokumentów, z których wynika osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu (wystawcy zobowiązania) - gdyż do oferty nie załączono ani CEIDG ani KRS ani pełnomocnictw podmiotów trzecich, celem potwierdzenia, że osoby podpisane na zobowiązaniach są osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów trzecich (brak dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 9.6 SIWZ); do oferty załączono:

1)      zobowiązanie Investam Zbigniew Amanowicz - zobowiązanie w formie kolorowej kopii, brak CEIDG,

2)      zobowiązanie Envi-Projekt Sp. z o.o. - zobowiązanie w oryginale, brak KRS i ewentualnego pełnomocnictwa, brak możliwości weryfikacji czy Sylwester Łukasiewicz to osoba reprezentująca spółkę,

3)      zobowiązanie Lustig Marek Lustig - zobowiązanie w formie kolorowej kopii, brak CEIDG,

4)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – gdyż załączony do oferty wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami, zgodnie z którym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem osób, który w tym samym składzie posiada doświadczenie w realizacji usług nadzoru inwestorskiego nad tymi samymi robotami budowlanymi (jeden skład osobowy tj po jednej osobie z każdej branży, do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad jedną robotą budowlaną)

1) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej,

c) doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru branży robót budowlanych co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości dla robót budowlanych: co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto

2) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót elektrycznych co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości dla robót budowlanych: co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót sanitarnych co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości dla robót budowlanych: co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

wykaz załączony do oferty nie jest zgodny ze wzorem wykazu osób, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w wykazie wykonawca ominął informacje dotyczące pkt:

-        1 ppkt c

-        2 ppkt b

-        3 ppkt b

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 27.08.2013 r. godz. 12:00, Wykonawca nie złożył żadnych dokumentów.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia.

 

Ad. 2)

W dniu 22.08.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP: następującego dokumentu:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – gdyż załączony do oferty wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami, zgodnie z którym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem osób, który w tym samym składzie posiada doświadczenie w realizacji usług nadzoru inwestorskiego nad tymi samymi robotami budowlanymi (jeden skład osobowy tj po jednej osobie z każdej branży, do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad jedną robotą budowlaną)

1) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej,

c) doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru branży robót budowlanych co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości dla robót budowlanych: co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto

2) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót elektrycznych co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości dla robót budowlanych: co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót sanitarnych co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości dla robót budowlanych: co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

w wykazie wykonawca ominął (skreślił) wymagane informacje dotyczące pkt:

-        2 ppkt b

-        3 ppkt b

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ

 

Wykonawca w  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przedstawił wykaz osób, wskazując:

 

poz. 1 – Mieczysław Szulborski (branża budowlana)

doświadczenie: 29 lat, m.in. Remont (modernizacja) szpitala powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o.

 

poz. 2 – Grzegorz Chrapkowski (branża elektryczna)

doświadczenie 20 lat, m.in. Wykonanie prac projektowych – budowlano remontowych oraz instalacyjnych w budynku przychodni przy ul. Wynalazek 4

 

poz. 3 – Anna Katarzyna Kociszewska (branża sanitarna)

doświadczenie 9 lat, m.in. Wykonanie prac projektowych – budowlano remontowych oraz instalacyjnych w budynku przychodni przy ul. Wynalazek 4

 

Wykonawca dodatkowo załączył referencje wystawione przez Technoinstal Zakład Instalacji Sanitarnych i budowlanych dla osób z poz. 2 i 3 w zakresie udziału tych osób w realizacji zamówienia  pn. Wykonanie prac projektowych – budowlano remontowych oraz instalacyjnych w budynku przychodni przy ul. Wynalazek 4 w Warszawie.

 

Przedstawiony przez wykonawcę wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania potencjału osobowego – zgodnie z którym, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem osób, który w tym samym składzie posiada doświadczenie w realizacji usług nadzoru inwestorskiego nad tymi samymi robotami budowlanymi (jeden skład osobowy tj po jednej osobie z każdej branży, do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad jedną robotą budowlaną) – przedstawiony wykaz osób wskazuje, iż tylko dwie spośród trzech osób posiadają doświadczenie w nadzorze inwestorskim tych samych robót (jednej inwestycji).

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.