Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P36/09/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2013Warszawa, dnia 25.09.2013 r.

ZŻ/341/1892/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w częściach nr 1 i 4

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 1 i 4 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w tych częściach przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwoty w wysokości 5.475,00 zł brutto na część nr 1 oraz 6.160,00 zł na część nr 2. Cena najkorzystniejszych ofert  w częściach nr 1 i 2, wynosi kolejno 8.760,00 zł oraz 9.240,00 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w każdej z części do ceny najkorzystniejszej oferty w danej części.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w częściach nr 6 i 7 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1:

Marcin Skaba

ul. Św. Bonifacego 75 m. 28

02-936 Warszawa

Oferta za cenę: 8.760,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 2 w części nr 4:

Marcin Skaba

ul. Św. Bonifacego 75 m. 28

02-936 Warszawa

Oferta za cenę: 9.240,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt


Warszawa, dnia 25.09.2013 r.

ZŻ/341/1893/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w częściach  nr 2, 3, 5

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach nr:

 

Część nr 2 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 20 pod nazwą Mini Żłobek.

 

Część nr 3 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 22 oraz w Oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek.

 

Część nr 5 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 45.

 

W w/w częściach nie zostały złożone żadne oferty.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


Warszawa, dnia 25.09.2013 r.

ZŻ/341/1894/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w częściach nr 6 i 7

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 6 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 47.

Część nr 7 - Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 48.

 

Oferta nr 1 w części nr 6:

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 74

01-248 Warszawa

Oferta za cenę: 7.800,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 1 w części nr 7:

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 74

01-248 Warszawa

Oferta za cenę: 5.850,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w częściach nr 6 i 7 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 6:

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 74

01-248 Warszawa

Oferta za cenę: 7.800,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 1 w części nr 7:

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 74

01-248 Warszawa

Oferta za cenę: 5.850,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.