Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P24/06/2013 Wynik postępowania ROBOTY BUDOWLANE Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek

 

Oznaczenie postępowania P24/06/2013Warszawa, dnia 04.10.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1965/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

 

Adro Spółka cywilna Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Oferta za cenę:   711 753,53 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Conectaplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stawki 2a lok. 51

00-193 Warszawa

Oferta za cenę: 842 055,60 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Probud” Spółka cywilna

Sławomir Zbińkowski Barbara Zbińkowska

Władysławów 11a

96-500 Sochaczew

Oferta za cenę: 780 005,00 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Adro Spółka cywilna  Adam Giernatowski  Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Oferta za cenę:   711 573,53 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4/37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę: 666 546,99 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 04.10.2013 r.

 

ZŻ/341/1966/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na żłobek.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, iż na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez:

 

1) Conectaplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     ul. Stawki 2a lok. 51

     00-193 Warszawa

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Probud” Spółka cywilna

     Sławomir Zbińkowski Barbara Zbińkowska

     Władysławów 11a

     96-500 Sochaczew

3) SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

     ul. Łacińska 4/37

     01-451 Warszawa

 

Ad. 1)

Zamawiający wezwał Wykonawcę dnia 27.09.2013 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w następującym zakresie:

 

1. kosztorys roboty budowlane (B)                             

pkof 4 rozbiórka pokrycia                                                                                                               R robocizna – zmiana ilości

pkof 14 pokrycie papą                                                                                                                                 M drewno opałowe  – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 22,23 wywóz gruzu                                                                                                                  zmiana obmiaru           

pkof 125,228 czyszczenie gresu                                                                                                                   R robocizna – zmiana ilości

pkof 132,133,134,135 okna                                                                                                             Mp  – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                  

pkof 219 posadzki                                                                                                                            zmiana podstawy wyceny                       

S samochód dostawczy           - zmiana obmiaru

pkof 258 uzupełnienie tynku                                                                                                            S betoniarka  – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu      

pkof 259 przetarcie                                                                                                                          R robocizna – zmiana ilości

pkof 320 obróbki blacharskie                                                                                                                     zmiana obmiaru

2. kosztorys instalacje elektryczne (E)                                  

pkof 20 montaż opraw                                                                                                                                 R robocizna – zmian krotności

 

W terminie do dnia 01.10.2013 r. godz. 14:00 Wykonawca odpowiedział, iż w kosztorysach ofertowych zostały popełnione omyłki pisarskie, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

Wykonawca w żaden sposób nie ustosunkował się do niezgodności treści oferty z treścią SIWZ wykazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż wskazanych niezgodności treści kosztorysów ofertowych z treścią przedmiotów nie można potraktować jako oczywiste omyłki pisarskie (oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawy bez odwoływania się do innych dokumentów, co nie jest możliwe w przypadku oferty Wykonawcy). Zamawiający informuje, iż zmiana obmiarów, krotności i ilości nakładów, podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych i przedmiarach przez Zamawiającego oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy), gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamych nakładów rzeczowych; ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładów rzeczowych na etapie składania oferty spowoduje niemożność ich rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ad. 2)

Zamawiający wezwał Wykonawcę dnia 27.09.2013 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w następującym zakresie:

 

1. kosztorys roboty budowlane                                   

pkof 3,4 rozbiórka pokrycia                                                                                                

R robocizna – zmiana ilości

pkof 19 montaż rynien                                                                                                                                 M rynna – zmiana obmiaru i jednostki miary

            lej – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                          

łącznik – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                               

denko– zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                      

pkof 19 montaż rur

M rura – zmiana obmiaru                  

łącznik – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                    

kolano – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny        

wylot – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny          

obejma            - zmiana obmiaru       

spoiwo – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu               

pkof 33 izolacja murów                                                                                                                   

M emulsja – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                     

pkof 39 spoinowanie                                                                                                                        M zaprawa – zmiana obmiaru          

pkof 42 ocieplenie ścian                                                                                                                  M sucha masa tynkarska – zmiana obmiaru 

pkof 48 malowanie tynków                                                                                                               M farba silikonowa – zmiana obmiaru         

pkof 65 konstrukcja wsporcza                                                                                                                     M konstrukcja wsporcza – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny        

            farba – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                                          elektrody – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                               tlen – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                                           acetylen – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                       

pkof 82,187 przesklepienie                                                                                                              M ceownik 120            – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                                            dwuteowniki – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu           

pkof 111 warstwy wyrównawcze                                                                                                      

            M drewno opałowe – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 117 posadzki z płytek                                                                                                               M zaprawa na białym cemencie         – zmiana nakładów rzeczowych, wycena dodatkowego nakładu

            zaprawa do spoin – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny              

pkof 122,225 cokół z wykładziny                                                                                                     M listwy PCV – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                   wykładzina – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

pkof 124 listwa aluminiowa                                                                                                              M listwa Al. – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                                  

pkof 125,228 czyszczenie gresu                                                                                                                   R robocizna- zmiana ilości              

środek czyszczący – zmiana obmiaru

pkof 131 ścianki g-k                                                                                                                        M wełna mineralna – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu      

pkof 138 parapet                                                                                                                             M parapet – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                                               zaślepka – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                                   

pkof 139 parapet                                                                                                                             M parapet – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

pkof 141 parapet                                                                                                                             M parapet – zmiana obmiaru                     

pkof 164 wykonanie pasów tynku                                                                                                    S betoniarka – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu      

pkof 165 wykonanie pasów tynku                                                                                                    S betoniarka – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu      

pkof 166,167 wykonanie tynku                                                                                                                    S betoniarka – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 173,281 licowanie ścian                                                                                                                      M zaprawa na białym cemencie     – zmiana nakładów rzeczowych, wycena dodatkowego nakładu

zaprawa do spoin– zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny   

pkof 219,220 posadzki z płytek                                                                                                                   M zaprawa na białym cemencie     – zmiana nakładów rzeczowych, wycena dodatkowego nakładu

zaprawa do spoin – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

pkof 228 czyszczenie                                                                                                                        R robocizna – zmiana ilości

pkof 234,235,236 okna                                                                                                                               Mp – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                              

pkof 252 balustrady                                                                                                                         Mp – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                              

pkof 273 lakierowanie osłon                                                                                                            M kołki           – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                       

lakier akrylowy           – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                   

lakier chemoutwardzalny – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

utwardzacz– zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 294 rynny                                                                                                                                            M rynna – zmiana obmiaru

            lej – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny               

łącznik – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny                    

denko  – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

pkof 295  rury                                                                                                                                  M rura – zmiana obmiaru                                 

łącznik – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny        

kolano – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

pkof 304 czyszczenie strumieniowo-ścierne                                                                                      R robocizna – zmiana ilości

pkof 305 warstwa sczepna                                                                                                               S mieszarka – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 306 warstwa wyrównawcza                                                                                                      M masa asfaltowa – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu      

pkof 309 izolacja                                                                                                                             M styropian – zmiana obmiaru

pkof 310 warstwa wyrównawcza                                                                                                      M drewno opałowe – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 316 posadzka                                                                                                                           M klej mrozoodporny – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

            klej atlas – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                        zaprawa na białym cemencie – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu zaprawa do spoin – zmiana nakładów rzeczowych – brak wyceny

pkof 318 cokoły                                                                                                                              

M zaprawa do spoin – zmiana obmiaru        

 

2. kosztorys instalacje sanitarne                               

pkof 6-9 grzejniki                                                                                                                            M grzejnik – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu                               Mp – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

pkof 54 wstawienie trójnika                                                                                                             R robocizna – zmiana ilości

pkof 76 przewody wentylacyjne                                                                                                                   M uszczelki – zmiana nakładów rzeczowych – wycena dodatkowego nakładu

 

W terminie do dnia 01.10.2013 r. godz. 14:00 Wykonawca odpowiedział, iż zmiana nakładów rzeczowych w niektórych pozycjach wynika z różnic w programach wykorzystywanych do kalkulacji. Wykonawca wskazał, iż Zamawiający udostępnił przedmiary i kosztorysy stworzone w programie Forte, natomiast Wykonawca przygotował kalkulację w programie Norma Pro, i mimo prośby do Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów w formie do edycji – Zamawiający nie przychylił się do prośby. Wykonawca wskazał, iż zmiana nakładów rzeczowych nie była zamierzona i jest wynikiem błędy powstałego przy tworzeniu kosztorysu w programie Norma Pro.

Wykonawca w żaden sposób nie ustosunkował się do niezgodności treści oferty z treścią SIWZ wykazanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy: wykorzystanie do obliczeń programu komputerowego nie chroni wykonawcy przed ujemnymi konsekwencjami spowodowanej tym niezgodności oferty ze SIWZ, program komputerowy jest tylko narzędziem, jakim może posługiwać się Wykonawca przy formułowaniu oferty, sama oferta jest natomiast oświadczeniem woli i w przypadku jej niezgodności z SIWZ zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty (wyrok z dnia 07.04.2005 r. UZP/ZO 614/05 oraz wyrok z dnia 05.05.2011 r. KIO 831/11). Zamawiający informuje, iż zmiana obmiarów, krotności i ilości nakładów, podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych i przedmiarach przez Zamawiającego oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy), gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamych nakładów rzeczowych; ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładów rzeczowych na etapie składania oferty spowoduje niemożność ich rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ad. 3)

Zamawiający wezwał Wykonawcę dnia 27.09.2013 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w następującym zakresie:

 

1. kosztorys - roboty budowlane  - etap I                   

pkof 58,80 ocieplenia                                                                                                                                                      

             M styropian – zmiana obmiaru

pkof 99 nawiewniki                                                                                                                                                      

               zmiana ilości sztuk

pkof 122 ocieplenie                                                                                                                                                    

               zmiana obmiaru

2. kosztorys - roboty budowlane  - etap II                  

pkof 44,98 gładź gipsowa                                                                                                                                                               ujęto nakłady rzeczowe          wg KNR                                                                    

pkof 128 umywalka                                                                                                                                                                    

               zmiana ilości sztuk

pkof 163 zlew                                                                                                                                                                    

                zmiana ilości sztuk

3. kosztorys -  instalacje elektryczne                                     

pkof 22 kabel                                                                                                                                                           

                M obudowa PH90 – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                     

4. kosztorys  - instalacje sanitarne                            

pkof 14 rurociąg 63                                                                                                            

              nakłady -  rura 63 – zmiana obmiaru

pkof 15 rurociąg 50                                                                                                            

              nakłady -  rura 50 – zmiana obmiaru

pkof 16 rurociąg 40                                                                                                            

              nakłady -  rura 40 – zmiana obmiaru

pkof 17 rurociąg 32                                                                                                            

              nakłady -  rura 32 – zmiana obmiaru

pkof 18 rurociąg 25                                                                                                            

              nakłady -  rura 25 – zmiana obmiaru

pkof 20 rurociąg 16                                                                                                            

              nakłady -  rura 16 – zmiana obmiaru

pkof 372-375 demontaże                                                                                                     

              Mp – zmiana rodzaju nakładu (zaliczenie do „M” – materiałów)

5. kosztorys  - węzeł  cieplny                                     

pkof 49 naczynie wzbiorcze                                                                                                 

                M armatura przepływowa - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)           

pkof 83-94 izolacje rurociągów                                                                                                         

                M kolana – brak wyceny

 

W terminie do dnia 01.10.2013 r. godz. 14:00 Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

Zamawiający informuje, iż zmiana obmiarów, krotności i ilości nakładów, podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych i przedmiarach przez Zamawiającego oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy), gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamych nakładów rzeczowych; ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładów rzeczowych na etapie składania oferty spowoduje niemożność ich rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

 

 

 

Z powyższych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.