Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P70/11/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P70/11/2013Warszawa, dnia 09.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2497/W/13/ZP/AKS

 

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1 :

poz. 60 – Wskazany przez Zamawiającego płyn do zmywarek Górasal ZM oferowany przez firmę Stalgas nie jest już produkowany. W jego miejsce Stalgast oferuje preparat: „płyn do mycia w zmywarkach gastronomicznych” dostępny w opakowaniach poz 20 l. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w tym punkcie i dopuści nowy produkt Stalgasu w opakowaniach 20 L lub wskaże inny preferowany produkt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż firma Stalgast nie jest producentem artykułu Góragloss a jedynie jego dystrybutorem. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, iż produkt jest w ciągłej sprzedaży u dystrybutorów. Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dopuszcza zaoferowanie artykułu równoważnego w stosunku do Góragloss, zgodnie z pkt  13.2 SIWZ, tj artykułu o takich jednakowych parametrach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie pozycji, muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, norm i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie pozycji. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).

 

Pytanie nr 2 :

poz. 61 – Wskazany przez Zamawiającego preparat nabłyszczający do zmywarek Górasal Z nie jest już produkowany. W jego miejsce wszedł preparat Stalgastu: płyn do nabłyszczania w zmywarkach gastronomicznych dostępny w opakowaniach po 10 l. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w tym punkcie i dopuści nowy produkt Stalgastu w opakowaniach 10 L lub wskaże inny preferowany produkt?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

 

Pytanie nr  3:

poz. 7 Czy Zamawiający może wskazać tym wymaganego odświeżacza z nazwy? Czy Zamawiający wymaga odświeżacza w aerozolu czy w butelce z rozpylaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia odświeżacza w aerozolu, typu NAUIR lub równoważnego.

 

Pytanie nr 4 :

poz. 33 Czy Zamawiający dopuści worki o wymiarach 43 x 50 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 5 :

poz. 71 Czy Zamawiający dopuści butelki do roztworów o pojemności 1 l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 6 :

Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie preparatu do chirurgicznej dezynfekcji rąk, opartego na bazie alkoholu etylowego, izopropanolu oraz 2- dienylolu, o spektrum działania B / w tym Tbc, MRSA/ ,F , V/Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia , Herpes simplex , HBV, HCV, HIV), w opakowaniach 1l pasujących do dozowników typu Merida TOP. Obecny opis umożliwia zaoferowanie tylko jednego preparatu istniejącego na rynku, co narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dopuszcza zaoferowanie artykułu równoważnego w stosunku do wyspecyfikowanego w oposie pozycji, zgodnie z pkt  13.2 SIWZ, tj artykułu o takich jednakowych parametrach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie pozycji, muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, norm i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie pozycji. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary /pojemność/ waga/ opakowanie – ilość szt.).

 

Pytanie nr 7 :

Pozycja  2 - Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 8 :

Pozycja 14 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest sprawdzony dermatologicznie, chroni i pielęgnuje skórę podczas mycia i jest odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych oraz mydła i posiada neutralne pH dla skóry, alantoinę chroniącą skórę przed podrażnieniami oraz środki powierzchniowo czynne, preparat z możliwością stosowania u dzieci i niemowląt, dopuszczony do obrotu jako kosmetyk. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty opinii IMiD, a w zamian dołączenie do oferty opinii użytkowych z oddziałów dziecięcych.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga dołączenia do oferty opinii Instytutu Matki i Dziecka w stosunku do oferowanego artykułu.

 

Pytanie nr 9 :

Pozycja 14 - Prosimy o odstąpienie od posiadania świadectwa PZH oraz zgłoszenia do KSIoK, ponieważ obecnie obowiązującym dokumentem dopuszczającym do obrotu dla kosmetyków jest potwierdzenie zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal  CPNP).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od świadectwa PZH i zgłoszenia KSIoK, pkt 9.3.4 zostanie zmodyfikowany.

 

Pytanie nr 10 :

Pozycja  14 - Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 11 :

Pozycja  54 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie profesjonalnego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, o szerszym spektrum działania obejmującym B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Noro) w czasie do 1 minuty, V (HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sekund Adeno w czasie do 2 min., Papowa SV 40 w czasie do 15 min oraz Polio w czasie do 30 min., zarejestrowanego jako wyrób medyczny w opakowaniach 1 litrowych z dołączonym spryskiwaczem, nie zawierającego aldehydów, nie pozostawiającego śladów na dezynfekowanej powierzchni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Wymaganie zaoferowania preparatu firmy Ekolab wskazuje na konkretnego producenta i tym samym Zamawiający dokonuje wyboru producenta preparatów na etapie sporządzania SIWZ. A wiec inni producenci nie mają możliwości na złożenie ofert i uzyskanie zamówienia publicznego, co narusza w zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nadmieniamy, że brak możliwości zaoferowania preparatów przez innych producentów narusza również  ustawę o finansach publicznych, ponieważ w postępowaniu nie będzie ofert konkurencyjnych i Zamawiający nie będzie miał możliwości wyboru korzystniejszej oferty. 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis pozycji.

 

Pytanie nr 12 :

Pozycja  54 - Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 13 :

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt  13.2 SIWZ, produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).

 

Pytanie nr 14 :

dot. poz. nr 55 – Czy Zamawiający dopuści rękawice medyczne spełniające wszystkie wymagania, które nie posiadają atestu PZH, który nie jest już wymagany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 15:

Dot. poz. nr 75 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów ścierki +/- 2 cm, ponieważ ze względu na rozciągliwość materiału nie można uzyskać idealnego wymiaru 50x60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) pkt 9.3.4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.3.4 Dokumentu potwierdzającego zgłoszenie kosmetyku w Portalu CPNP (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji).

 

2) pkt 9.3.7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.3.7  Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego.

 Dla kosmetyków należy dołączyć:

a)      dokument zgłoszenie kosmetyku w Portalu CPNP (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji),

b)      aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej).

c)      po jednej sztuce oferowanych produktów

    Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić:

d)      oświadczenie Wykonawcy lub dokument wystawiony przez podmiot uprawniony  do kontroli jakości - dotyczący oceny równoważności, potwierdzający zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości,

e)      karty charakterystyk

f)       po jednej sztuce oferowanych produktów.

Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt w opakowaniu).

 

3) pkt 13.2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

13.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

1)        Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o takich jednakowych parametrach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, norm i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej.

2)        Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego artykułu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego.

Dla kosmetyków należy dołączyć:

a)      dokument zgłoszenie kosmetyku w Portalu CPNP (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji),

b)      aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej).

c)      po jednej sztuce oferowanych produktów

    Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić:

d)      oświadczenie Wykonawcy lub dokument wystawiony przez podmiot uprawniony  do kontroli jakości - dotyczący oceny równoważności, potwierdzający zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości,

e)      karty charakterystyk

f)       po jednej sztuce oferowanych produktów.

3)       Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt. w opakowaniu).

 

4) opis poz. 54 w Kalkulacji cenowej otrzymuje następujące brzmienie:

 

poz. 54

Preparat alkoholowy w sprayu do szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyrobów medycznych gotowy do użycia. Posiada szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, grzyby, wszystkie wirusy osłonione. Nie zawiera aldehydu mrówkowego, nie posiada śladów na dezynfekowanych powierzchniach. Posiada atest PZH, opakowania o pojemności 650 ml lub 1000 ml ze spryskiwaczem typu Incidur Spray, Incidin Liquid Spray producenta Ekolab lub równoważne.

W przypadku zaoferowania artykułu o pojemności 650 ml należy przyjąć do wyceny liczbę 1165, w przypadku zaoferowania artykułu o pojemności 1 l – należy przyjąć do wyceny liczbę 757.

 

5) Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 10.12.2013 r. na 11.12.2013 r., pkt 11.4, 11.5 ppkt 1, 14.1, 14.3 oraz 14.6 otrzymują następujące brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 11.12.2013 r. do godz. 11:00  kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu P70/12/2013 na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia wykonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 11.12.2013 r. do godz. 11:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 11.12.2013 r. do godz. 11:00  . O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

14.3    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

 „Oferta w przetargu P70/12/2013 na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 11.12.2013 r. godz. 11:30  

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 11.12.2013 r. godz. 11:30  

 


Numer ogłoszenia w BZP: 267029 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 495988 - 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty 1. Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87 Kalkulacji cenowej). 3. Karta specyfikacji produktu dla artykułu z poz. nr 82 Kalkulacji cenowej. 4. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 5. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 6. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 71, 75, 76, 78, 84 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 7. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..
 • W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87 Kalkulacji cenowej). 3. Karta specyfikacji produktu dla artykułu z poz. nr 82 Kalkulacji cenowej. 4. Dokumentu potwierdzającego zgłoszenie kosmetyku w Portalu CPNP (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 5. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 6. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 71, 75, 76, 78, 84 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 7. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument zgłoszenie kosmetyku w Portalu CPNP (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji), b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). c) po jednej sztuce oferowanych produktów Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: d) oświadczenie Wykonawcy lub dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jakości - dotyczący oceny równoważności, potwierdzający zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, e) karty charakterystyk f) po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt w opakowaniu).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 11:00, miejsce: sekretariat II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 11:00, miejsce: sekretariat II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..


Warszawa, dnia 04.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2448/W/13/ZP/AKS

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający modyfikuje pkt 8.4 SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN).

 

W związku z powyższym pkt 9.1.2 otrzymuje brzmienie:

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna za spełniającą wymagania polisę, jeżeli:

1)      została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty polisy (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego), polisy których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności został oznaczony przed terminem składania ofert,

2)      swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność deliktową i kontraktową, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia i opis wykupionych dodatkowych klauzul.

 

2) Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ poprzez zmianę opisu pozycji nr 31, 32, 33, 34 i  60:

 

poz. 31

worki na odpady z grubej  folii LDPE, czarne, opakowanie 50 sztuk - 60 litrów, wym.60 x 80 cm, tolerancja wymiarów: każdy wymiar nie może być mniejszy niż 1,5 cm (jednocześnie Zamawiający dopuszcza worki 60 litrowe o wymiarach większych niż wskazane)

 

poz. 32

worki na odpady z grubej  folii LDPE, czarne, opakowanie 50 sztuk - 35 litrów, wym.50 x 60 cm,  tolerancja wymiarów: każdy wymiar nie może być mniejszy niż 1,5 cm (jednocześnie Zamawiający dopuszcza worki 35 litrowe o wymiarach większych niż wskazane)

 

poz. 33

worki na odpady z grubej folii LDPE - czarne opakowanie 50 sztuk - 20 litrów 45 x 50 cm, tolerancja: tolerancja wymiarów: każdy wymiar nie może być mniejszy niż 1,5 cm (jednocześnie Zamawiający dopuszcza worki 20 litrowe o wymiarach większych niż wskazane)

 

poz. 34

worki na odpady z grubej folii LDPEczarne, opakowanie 25 sztuk -120 litrów 70 x 110 cm, tolerancja wymiarów: każdy wymiar nie może być mniejszy niż 1,5 cm (jednocześnie Zamawiający dopuszcza worki 120 litrowe o wymiarach większych niż wskazane)

 

poz. 60

Preparat nabłyszczający do zmywarek - szkła, porcelany, garnków. Skład:  <15 izopropanol, <10 kwas cytrynowy, < capryleth-9 carboxylic acid. pH 1% roztworu wodnego 3-4, typu Góragloss Z w opakowaniach 10 kg lub środek równoważny

 

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.


Numer ogłoszenia: 501200 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 495988 - 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający określa minimalne wymagania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN)..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający określa minimalne wymagania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN)..

 

Warszawa: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 495988 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, wprowadzonych do obrotu oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 3. CPV: 39.80.00.00-0 Środki czyszczące i polerujące 33.70.00.00-0 Produkty do pielęgnacji ciała 4. Zamówienie, w zakresie dostaw do Żłobka nr 46, 47, 48 i Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.70.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa minimalnym wymagań w zakresie w/w warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem środków czystościowych lub chemicznych o wartości wykonanego zamówienia co najmniej 400.000,00 zł. z podatkiem VAT,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa minimalnym wymagań w zakresie w/w warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa minimalnym wymagań w zakresie w/w warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  1. Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87 Kalkulacji cenowej). 3. Karta specyfikacji produktu dla artykułu z poz. nr 82 Kalkulacji cenowej. 4. Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 14, 83 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji). 5. Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 6. Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 1, 2, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 71, 75, 76, 78, 84 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 7. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka(dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium. 2. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: www.aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego (o tożsamych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania określone w SIWZ - w Kalkulacji cenowej), jak również w sytuacji, gdy dostarczane produkty nie będą odpowiadały wymaganiom jakościowym (np. w postaci zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/pojemności/opakowania) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/pojemności/opakowania), 2) zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 11:00, miejsce: sekretariat II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w zakresie dostaw do Żłobka nr 46, 47, 48 i Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 70 11 2013
Dokument MS Word / 0.8 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.