Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P73/12/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowanmia P73/12/2013                                                                                        Warszawa, dnia 24.12.2013 r.

ZŻ/341/2606/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

W dniu 19.12.2013 r. wpłynęła do Zamawiającego informacja zgłoszona przez Wykonawcę o zaniechanej czynności podjętej przez Zamawiającego (art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

W informacji Wykonawca wskazał, iż Zamawiający trzykrotnie dokonał zmiany treści kalkulacji cenowej, w dniach 09.12.2013 r., 12.12.2013 r. oraz ostatni raz w dniu 13.12.2013 r. tj. w piątek, natomiast termin składania ofert upływał w dniu 16.12.2013 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) – co uniemożliwiło wprowadzenie zmian w ofertach w pierwotnie wyznaczonym terminie składania ofert.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty, przy czym jedna oferta  nie zawierała kalkulacji cenowej z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego zmian. Powyższe świadczy o braku możliwości dostosowania ofert przez wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu do zmiany dokonanych przez Zamawiającego.

Zamawiający uznał za zasadną informację o zaniechanej przez Zamawiającego czynności, do której był obowiązany na postawie ustawy. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 93 ust 1 pt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, unieważnia przedmiotowe postępowanie. Przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na naruszenie przez Zamawiającego art. 38 ust 4 ustawy w związku z ust 6, zgodnie z którym „Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieni jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniania na tej stronie. Przepis ust 4a stosuje się odpowiednio”.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.