Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P77/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu

 

Oznaczenie postępowania P77/12/2013Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/26/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Sparta Adrian Domański

ul. Nadmeńska 2P lok. 2

05-230 Kobyłka

Cena jednostkowa robocizny – 12,92 zł

Oferta za cenę 25.840,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Mariusz Iwański Marco

Dąbrowa Widawska 66

98-170 Widawa

Cena jednostkowa robocizny – 34,74 zł

Oferta za cenę 69.480,00 zł – oferta uzyskała 37,19 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 2

Zakład Instalacyjno-Remontowy „Elektro-Instal” Spółka cywilna

Tomasz Goroszkiewicz Marek Adamski Jacek Wołynko Dariusz Kaza

Al. Prymasa Tysiąclecia 83

01-242 Warszawa

Cena jednostkowa robocizny – 19,59 zł

Oferta za cenę 97.950,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 104 zd. 1 KC.

Oferta nr 3

Sparta Adrian Domański

ul. Nadmeńska 2P lok. 2

05-230 Kobyłka

Cena jednostkowa robocizny – 12,92 zł

Oferta za cenę 25.840,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 07.01.2014 r.

ZŻ/341/25/W/14/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” w związku z art. 104 zd. 1 Kodeksu cywilnego, odrzucił ofertę złożoną przez:

 

Zakład Instalacyjno-Remontowy „Elektro-Instal” Spółka cywilna

Tomasz Goroszkiewicz Marek Adamski Jacek Wołynko Dariusz Kaza

Al. Prymasa Tysiąclecia 83

01-242 Warszawa

 

            Zamawiający w dniu wezwał Wykonawcę do złożenia:

1) dokumentów w trybie art. 26 ust 3 ustawy:

1)      dowody (referencje, poświadczenia) czy usługi wskazane w poz. 1 i 4 wykazu usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, gdyż do oferty takie dokumenty nie zostały załączone (załączone referencje wystawione przez placówki oświatowe (dyrektorów szkół, przedszkoli zespołów szkół) nie są tożsame z referencjami wystawionymi przez Urząd Dzielnicy Mokotów, a z informacji wpisanych w wykazie wynika, że zamówienia z poz. 1 i 4 są realizowane na rzecz Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy,

2)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  spółka cywilna nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż do oferty taki dokument nie został załączony,

3)      aktualne zaświadczenia właściwych naczelników urzędu skarbowego wystawione dla wspólników spółki cywilnej, gdyż załączone do oferty zaświadczenia nie zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzone zostały tylko pierwsze strony zaświadczeń),

4)      pełnomocnictwa dla osoby podpisanej na ofercie – gdyż załączone do oferty pełnomocnictwo w formie uchwały wspólników jest wadliwe, upoważnia jedynie do zawarcia umów, a nie do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu w imieniu wszystkich wspólników spółki cywilnej,

5)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie sporządzone (brak skreśleń) – wynika z niego, że Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich celem realizacji zamówienia, a z treści dokumentów załączonych do oferty powyższe nie wynika, ponadto nie załączono żadnego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

6)      oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia wystawionych oddzielnie na każdego ze wspólników oraz podpisanych przez każdego ze wspólników spółki cywilnej z osobna lub jednego oświadczenia wystawionego na spółkę cywilną i podpisanego przez wszystkich wspólników spółki – gdyż załączono do oferty oświadczenie wystawione na spółkę a podpisane przez jednego ze wspólników, przy czym wykonawcą w przypadku spółki cywilnej są poszczególni wspólnicy spółki, zatem każdy ze wspólników winien był złożyć własne oświadczenie (w przypadku oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy, oświadczenie może zostać podpisane przez osobę prawidłowo umocowaną do reprezentacji w imieniu całego podmiotu, jakim jest spółka cywilna).

2) wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy: na podstawie ilu umów (jaki był okres ich realizacji oraz ich wartość brutto) realizowali Państwo usługi wykazane w wykazie załączonym do oferty, gdyż z informacji pozyskanych z Internetu ze strony ZGN w Dzielnicy Żoliborz wynika, że umowy dla tego Zamawiającego były roczne – z informacji o wyniku postępowania zamieszczonej na stronie internetowej wynika, iż umowa na rok 2013 opiewała na kwotę 65.000,00 zł. Należy wskazać, wszystkie zawarte umowy w stosunku do wszystkich usług wskazanych w wykazie wraz z okresem ich realizacji oraz ich wartości brutto (w przypadku umów aktualnie zawartych – tak jak wskazane w poz. 4 wykazu – proszę wskazać wartość realizacji na dzień składania ofert tj na dzień 20.12.2013 r.).

           

            W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 03.01.2014 r. g. 15:00, Wykonawca uzupełnił oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy PZP, oraz wskazał, iż oferta jak i dokumenty załączone do oferty potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, a umowy zawierane z ZGN – Żoliborz były zawierane na okresy roczne, przy czym wartość średnioroczna umów wynosiła ok. 70.000,00 zł.

 

            Mając na uwadze brak uzupełnienia pozostałych dokumentów i złożenia wyjaśnień w pozostałym zakresie (usług wskazanych w wykazie) należy uznać, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na brak prawidłowego umocowania osoby działającej w imieniu spółki cywilnej (składającej ofertę).

            Zgodnie z art. 104 KC jednostronna czynność prawna dokonana bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia bowiem jedynie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Podpisanie oferty zatem na podstawie jedynie pełnomocnictwa ogólnego skutkuje nieważnością oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę. Mając na uwadze fakt, iż wykonawcą jest spółka cywilna, każdy wspólnik spółki cywilnej jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Zgodnie z załączoną do oferty umową spółki cywilnej z dnia 07.04.1994 r., jako czynności przekraczające zwykły zarząd zostały wskazane zobowiązania lub wydatki na kwotę przekraczającą 200.000.000,00 zł – wówczas do reprezentacji uprawnionych jest zgodne działanie co najmniej dwóch wspólników. Denominacja złotego nastąpiła w 1995 r., przy czym nie zmieniono treści postanowienia (kwoty), zatem za czynności przekraczające zwykły zarząd należy uznać zobowiązania lub wydatki na kwotę większą niż 20.000,00 zł. Zarówno cena oferty, jak i wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia przekraczają w/w kwotę. Zatem załączone do oferty pełnomocnictwo (uchwała wspólników) upoważniające p. Tomasza Goroszkiewicza do zawarcia wszystkich umów jest wadliwe. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 104 zd. 1 KC.

 

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.