Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P81/12/2013 Informacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura

 

Oznaczenie postępowania P81/12/2013Warszawa, dnia 16.01.2014 r.

ZŻ/341/93/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

SPROSTOWANIE

Informacji o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w nawiązaniu do pisma z dnia 15.01.2014 r. informującego o wyniku postępowania, informuje, iż nieprawidłowo wskazał nazwę i adres siedziby Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2. Wskazano „Carrot” T. Regulski, T. Tempczyk Spółka jawna a powinno być Iglomar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zamawiający prostuje informację o wyniku postępowania, poprzez wskazanie, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Unifreeze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miesiączkowo 110

87-320 Górzno

Oferta za cenę: 396.674,48 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Iglomar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fleminga 21

03-176 Warszawa

Oferta za cenę: 418.863,01 zł – oferta uzyskała 94,70 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Sarnowski Zbigniew

„Chłodnia Mazowsze”

ul. Spartańska 12 lok. 14

96-500 Sochaczew

Oferta za cenę: 547.293,26 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Pozostałe informacje – pozostają bez zmian.


Warszawa, dnia 15.01.2014 r.

 

ZŻ/341/94/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Unifreeze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miesiączkowo 110

87-320 Górzno

Oferta za cenę: 396.674,48 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Unifreeze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miesiączkowo 110

87-320 Górzno

Oferta za cenę: 396.674,48 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Carrot” T. Regulski, T. Tempczyk Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 418.863,01 zł – oferta uzyskała 94,70 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Sarnowski Zbigniew

„Chłodnia Mazowsze”

ul. Spartańska 12 lok. 14

96-500 Sochaczew

Oferta za cenę: 547.293,26 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

 


Warszawa, dnia 15.01.2014 r.

ZŻ/341/95/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów mrożonych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną przez:

 

Sarnowski Zbigniew „Chłodnia Mazowsze”

 

            Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji:

a)      potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - gdyż do oferty załączono wypełnione i podpisane przez właściciela zgłoszenie prowadzenia działalności – podpisany druk nie jest równoznaczny z uzyskaniem od właściwego organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych „potwierdzenia zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej” wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ,

b)      aktualna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydana na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: w sprawie wpisu do rejestru - gdyż do oferty załączono arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością z 04.02.2013 r. – dokument nie jest równoznaczny z posiadaniem aktualnej decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej zgłoszenie działalności podlegającej urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie wskazał, iż potwierdzenie zgłoszenia WIJHARS zostanie wydane za około 7-14 dni. Jednocześnie na dzień upływu terminu składania ofert Wykonawca dysponuje jedynie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia działalności złożonych w WIJHARS w dniu 08.01.2014 r. Wykonawca wskazał również, że od dnia 01.05.1993 r. jest pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Mając na uwadze oświadczenie złożone przez Wykonawcę oraz brak dokumentów wymaganych przez Zamawiającego należy stwierdzić, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.