Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P05/01/2014 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Oznaczenie postępowania P05/01/2014 

Warszawa: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w trzech nowych grupach w Oddziale Żłobka nr 20

Numer ogłoszenia w BZP: 18193 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w trzech nowych grupach w Oddziale Żłobka nr 20.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w trzech nowych grupach w Oddziale Żłobka nr 20 w okresie od dnia 03.02.2014 r. do dnia 30.06.2014 r Zamówienie, w zakresie usług świadczonych dla Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 2a ustawy: nr kategorii 26 wykazu usług o charakterze niepriorytetowym: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1. naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2. naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3. poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4. uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi niepriorytetowe (usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe w dziedzinie 92.00.00.00-1 wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV) określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68). Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 1 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia jest związany ze specyfiką usług określanych jako twórcza/artystyczna. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Pani Iwonie Gręda. Wykonawca realizuje na rzecz Zamawiającego tożsame usługi będące przedmiotem zamówienia w trzech istniejących już grupach w Oddziale Żłobka nr 20 na podstawie umowy zawartej w trybie art. 39 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr: 22748 - 2014). Natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia są tożsame usługi w tej samej placówce ale w nowoutworzonych grupach dziecięcych (dodatkowe trzy grupy powstałe w wyniku przeprowadzonej adaptacji pomieszczeń na piętrze budynku placówki w październiku). Dnia 12 listopada 2013 r. nowo utworzone grupy dziecięce zostały uruchomione, po zakończeniu adaptacji dzieci w placówce, z uwagi na cele statutowe Zespołu Żłobków m.st. Warszawy niezbędne jest zorganizowane zajęć rytmiki. Wybór wykonawcy dla realizacji usługi w trybie konkurencyjnym narażałby Zamawiającego na zarzut naruszenia zasady celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Zastosowanie trybu niekonkurencyjnego (tryb zamówienia z wolnej ręki) w oparciu o art. 5 ust. 1a ustawy PZP, pozwala na wybór odpowiednich Wykonawców celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego związanych z jego statutową działalnością przy uzyskaniu konkretnych oszczędności. Oszczędności możliwe są do osiągnięcia przy udzieleniu zamówienia właśnie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym to trybie Zamawiający jest w stanie prowadzić negocjacje z wykonawcami , w szczególności co do oferowanej ceny. Należy wskazać, iż niecelowe byłoby powierzenie wykonania zamówienia innej osobie / innemu podmiotowi w tej samej placówce dla nowoutworzonych grup dziecięcych - udzielenie zamówienia wykonawcy, który już świadczy w tym samym miejscu usługi, z przyczyn organizacyjnych jest w pełni uzasadnione (rytmika będzie odbywać się w tych samych dniach tygodnia, co pozwoli organizować w inne dni inne zajęcia i realizację innych usług np. przedstawienia teatralne czy imprezy okolicznościowe typu Dzień Dziecka). Co do zasady, dla wypełniania wskazanej przesłanki art. 5 ust. 1a ustawy PZP nie ma konieczności niejako próbnego przeprowadzania postępowań konkurencyjnych na określonego rodzaju usługi. Przepis ten posługuje się bowiem określeniem mogłoby skutkować, co wskazuje na uzasadnione, obiektywne założenie istniejące po stronie Zamawiającego, że zastosowanie trybu konkurencyjnego dla wyboru wykonawcy do świadczenia usług będzie powodowało negatywne skutki przede wszystkim dla dzieci, dla których te usługi są świadczone - gdyż z przyczyn organizacyjnych bez przeszkód można zrealizować zajęcia rytmiki w tych samych dniach w całym obiekcie gdy będzie realizował je ten sam wykonawca, pozostawiając inne dni tygodnia do dyspozycji dla innych zajęć i usług, w których uczestniczą wszystkie dzieci uczęszczające do placówki (a więc łącznie do sześciu grup).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Iwona Gręda, Mikołajew 14, 96-516 Szymanów, kraj/woj. mazowieckie.
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.