Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P04/01/2014 Unieważnienie postępowania Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P04/01/2014Warszawa, dnia 30.01.2014 r.

 

ZŻ/341/213/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie.

 

W niniejszym postępowaniu, została złożona jedna ważna oferta, której cena (194.408,00 zł) znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 130.990,95 zł (kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć).

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Marcin Sikorski Pawilon „Szwajcarka”

ul. St. Szobera 6 lok. 4

01-318 Warszawa

Oferta za cenę: 184.060,98 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polska 7

81-339 Gdynia

Oferta za cenę: 126.594,79 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

„Carrot” T. Regulski, T. Tempczyk Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 194.408,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 


Warszawa, dnia 30.01.2014 r.

 

ZŻ/341/214/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu ofert

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wyklucza z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzuca oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

  1. Marcin Sikorski Pawilon „Szwajcarka”
  2. Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Ad. 1

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP:

1)       potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu,

2)       aktualna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydana na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: w sprawie wpisu do rejestru gdyż do oferty załączono decyzję zatwierdzającą obiekt do prowadzenia działalności gospodarczej: stołówkę  w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Thomego 1 w Warszawie w zakresie podawania na naczyniach wielokrotnego użycia śniadań, dań obiadowych, przygotowywanych w oparciu o mięso i ryby w elementach kulinarnych, warzywa, owoców, jaja, półprodukty i wyroby gotowe - decyzja PIS powinna być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przedmiotem zamówienia – a więc powinna być to decyzja zatwierdzającą zakład w postaci np. magazynu artykułów spożywczych oraz zatwierdzająca środki transportu do przewożenia artykułów spożywczych z uwagi na fakt, iż w formularzu ofertowym wskazano iż zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców a Zamawiający przed zawarciem umowy, zgodnie z warunkami SIWZ, będzie wymagać przedstawienia wykazu środków transportu wraz z załączeniem decyzji, zaświadczeń lub opinii potwierdzających przeznaczenie środków transportu (możliwość przewożenia artykułów spożywczych), Zamawiający przypomina, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, a nie usługi cateringowe,

3)       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem artykułów spożywczych o wartości co najmniej 100.000,00 zł. z podatkiem VAT gdyż załączony do oferty wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu, z treści załączonych do oferty referencji wynika, iż dostawy dla dwóch odbiorców były realizowane w okresie 2012-2013 o wartości powyżej 100.000,00 zł  - każde zamówienie na podstawie umowy; natomiast do oferty zostały załączone zawarte umowy z których wynika, że zamówienie z poz. 1 było realizowane na podstawie dwóch umów - rocznych o wartości 53 tys zł każda przy czym przedmiotem były artykuły nabiałowe i spożywcze; zamówienie z poz. 2 było realizowane również na podstawie dwóch umów - rocznych o wartości: 55 tys zł i 56 tys zł przy czym przedmiotem była dostawa pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,

4)       ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik do polisy załączonej do oferty – gdyż z treści polisy nie wynika, że obejmuje swoim zakresem OC kontraktowe (tj z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) a w przypadku braku w/w zakresu objętego polisą załączoną do oferty, należy przedstawić inną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 PLN oraz limitem w zakresie odpowiedzialności za produkt wprowadzony do obrotu w wysokości co najmniej 80.000,00 PLN,

5)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca uzupełnił jedynie odpis CEIDG.

            Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

Ad. 2

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP, m.in.: potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił oświadczenie, zgodnie z którym produkty będące w ofercie Wykonawcy jak i będące przedmiotem niniejszego przetargu są produktami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a nie produktami rolno-spożywczymi i jako takie nie podlegają zgłoszeniu i IJGARS.

            Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia mógł ubiegać się Wykonawca, który posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z wyłączeniem rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej dzielności rolniczej oraz przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium RP, oraz w/w ustawy nie dotyczy podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Ustawa nie przewiduje wyłączeń przedmiotowych, ani nie wskazuje co jest artykułem rolno-spożywczym. Mając na uwadze wyłączenia podmiotowe - Wykonawca im nie podlega (na podstawie art. 12 ust. 2) – tzn. nie jest rolnikiem, przedsiębiorcą wyrabiającym wino ani nie prowadzi działalności detalicznej, zatem nie posiada wymaganego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dokumentu.

Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwa rezygnacja z dokumentu wymaganego przez Zamawiającego ani zastąpienie go innym.

            Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.