Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P02/01/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących


 

Oznaczenie postępowania P02/01/2014                                                                                


        Warszawa, dnia 24.02.2014 r.

ZŻ/341/382/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z powtórzeniem czynności badania o oceny ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o art. 181 ust 2 ustawy zawiadamia, iż zakończył postępowanie i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

"Praxis Łódź Pilecka i Petlak" Spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Lódź

Oferta za cenę: 21.795,60 - oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

            Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Cartidge Control Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zagórska 186

25-436 Kielce

Oferta za cenę: 19.255,65 zł

Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 07.02.2014 r., zgodnie z którym w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w/w Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium o kolejne 30 dni.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Jet-Printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Krakowska 213

02-180 Warszawa

W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

"Partner XXI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Korcza 14

41-806 Zabrze

Oferta za cenę: 13.848,33 zł

Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 07.02.2014 r., zgodnie z którym w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

"Partner" Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 23.183,63 zł

Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 07.02.2014 r., zgodnie z którym w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w/w Wykonawca oświadczył, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium o kolejne 30 dni.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

"Praxis Łódź Pilecka i Petlak" Spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Lódź

Oferta za cenę: 21.795,60 - oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

Primar - Information Technology Grzegorz Pałczyński

ul. Meksykańska 6 lok. 101

03-948 Warszawa

W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w/w oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

                                                                                     


  
Warszawa, dnia 24.02.2014 r.

ZŻ/341/383/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 zgodnie z                   art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o art. 181 ust 2 ustawy, działając na podstawie:

 

1.      art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następującego Wykonawcę:

1) Jet-Printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

2.      art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3, albo nie zgodzili się a przedłużenie okresu związania ofertą” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następującego Wykonawcę:

2) Primar - Information Technology Grzegorz Pałczyński

 

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożone przez w/w Wykonawców oferty.

 

Ad.1

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 w związku z art. 181 ust 2  ustawy PZP następujących dokumentów: raportów (wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 – raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę – gdyż w załączonych do ofert raportach występują następujące niezgodności:

a)      wszystkie raporty z testu wydajności mają błędnie policzoną wartość odchylenia standardowego oraz nie zawierają dolnej granicy ufności;

b)      w raportach dla artykułów o oznaczeniu: LE-TK3130, LE-TK160, LE-TK18, LE-TN2000, LE-13X, LE-TK130, LE-TK1140 średnia temperatura i wilgotność środowiska testowego jest niezgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 19752

c)      w raporcie dla artykułu o oznaczeniu: dla LE TK170 średnia temperatura jest niezgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 19752.

co świadczy o tym, iż raporty nie zostały wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 19752 co było wymagane przez Zamawiającego.

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca nie złożył raportów do których został wezwany, wskazał natomiast, iż „wszystkie przedstawione w ofercie raporty przygotowane są w oparciu o standard ISO 19752 a nie zgodnie z normą ISO 19752; błędnie podane wartości odchylenia standardowego oraz średnie temperatury i wilgotność środowiska testowanego nie świadczą o złej metodyce przeprowadzenia badań a jedynie o braku normy ISO 19752 wg której przeprowadzone są badania; zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 313/09 brak w raporcie wszystkich wymaganych w normie parametrów nie świadczy o tym, że testy przeprowadzone były niezgodnie z ISO 19752; zgodnie z w/w wyrokiem raporty przedstawione w ofercie spełniają powyższy wymóg wskazując przeprowadzenie testów oferowanych kaset z tonerem zgodnie z normą ISO 19752 i potwierdzają żądają wydajność”.

Zamawiający odnosząc się do odpowiedzi Wykonawcy wskazuje, co następuje.

Wyrok KIO/UZP 313/09 przywołany przez Wykonawcę został wydany w odmiennym stanie faktycznym i prawnym: raport z testów wydajności nie był dokumentem obligatoryjnie wymaganym przez zamawiającego w sprawie której dotyczy przywołany wyrok, dokumentami wymaganymi przez zamawiającego były: certyfikat ISO 9001:2000, certyfikat ISO 14001 oraz zaświadczenie wystawione przez producenta oferowanych tonerów potwierdzające spełnienie normy ISO/IEC 19722 w zakresie testowania wydajności oferowanych tonerów lub zaświadczenie wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają normom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskich EOG. Mając na uwadze dokumenty wymagane przez zamawiającego w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia w w/w wyroku - treść raportu z testu (który wymagany nie był) miał marginalne znaczenie (zgodnie z treścią wyroku: uznanie, że z uwagi na treść fakultatywnego dokumentu konieczne jest zanegowanie treści innych obligatoryjnych dokumentów i oświadczeń złożonych przez Przystępującego jest niezasadne; Przystępujący tak w formularzu ofertowym, jak i oddzielnym oświadczeniu (str. 7 oferty) potwierdzał oferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdz. II siwz. Ponadto, złożył wymagane zaświadczenie od producenta wskazane w rozdz. IV, podrozdz. III, pkt 1.2, ppkt 2 siwz (str. 8-9). Dodatkowo potwierdza to także złożone przez Przystępującego jako załącznik w ramach pisemnego stanowiska w sprawie wniesionego odwołania oświadczenie producenta firmy „A1.”).

            Natomiast w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał przedstawienia przez Wykonawcę raportów (wystawionych przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 z zastrzeżeniem, że raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę (Zamawiający wymagał „raportów z testów” a nie „zaświadczeń”).

            Mając na uwadze wymagania Zamawiającego, raporty przedstawione przez Wykonawcę nie zostały wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 19752, zatem nie potwierdzają spełnienia przez oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne wymagań określonych przez Zamawiającego, a co za tym idzie, oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający podkreśla, iż wymagał załączenia raportów z testów wydajności wykonanych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – aby oferty mogły być porównywalne, każdy z wykonawców składający ofertę równoważną był obowiązany do przedstawienia dokumentów, wskazujących na parametry wydajności kaset tonerów z testów wydajności wykonanych zgodnie z warunkami jakie definiuje norma ISO/IEC 19752. Raport z testów wydajności wykonany zgodnie z normą potwierdza, że podawana przez producenta wydajność dla konkretnego tonera jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z w/w normą. Zatem wskazanie przez Wykonawcę, iż raporty załączone do oferty zostały wykonanie w oparciu o standard ISO 19752 a nie zgodnie z normą ISO/IEC 19752 potwierdza fakt, iż raporty przedstawione w ofercie nie odpowiadają dokumentom wymaganym przez Zamawiającego. Ponadto odnosząc się do wskazania przez Wykonawcę, iż „błędnie podane wartości odchylenia standardowego oraz średnie temperatury i wilgotność środowiska testowanego nie świadczą o złej metodyce przeprowadzenia badań a jedynie o braku normy ISO 19752 wg której przeprowadzone są badania” należy wskazać, iż norma ISO/IEC 19752 określa ściśle warunki w jakich testy wydajności muszą zostać przeprowadzone. Jakiekolwiek odchylenia od warunków wymaganych normą ISO/IEC 19752 (czyli np wyliczenie wartości wskazanych w dokumentacje niezgodnie ze wzorem matematycznym określonym w/w normą) świadczy o przeprowadzeniu testów niezgodnie z wymaganą normą (nie można utożsamiać normy ISO/IEC 19752 ze „standardem ISO 19752” na który to powołuje się Wykonawca). Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż załączone do oferty raporty są nierzetelne – w treści dokumentów wskazano: tytuł „raport z badań wydajności wg ISO/IEC 19752” a w treści „deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752” co stoi w sprzeczności z wyjaśnieniami uzyskanymi od Wykonawcy (czyli powoływanym przez Wykonawcę standardem ISO 19752).

 

Ad.2

Zamawiający zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na podstawie  art. 85 ust 2 ustawy PZP o przedłużenie terminu związania ofertą wraz jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o kolejne 30 dni. Zawiadomienie zostało wysłane do Wykonawców faksem oraz e-mailem w dniu 14.02.2014 r.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (18.02.2014 r. godz. 16:00) Wykonawca nie złożył w formie pisemnej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o kolejne 30 dni.

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


                                             

                                                                                        Warszawa, dnia 07.02.2014 r.

ZŻ/341/262/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryterium określonym w SIWZ. Zamawiający informuje, iż w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwaną dalej ustawą.

           

Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty, w stosownym zaproszeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Cartidge Control Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zagórska 186

25-436 Kielce

Oferta za cenę: 19.255,65 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Jet-Printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Krakowska 213

02-180 Warszawa

Oferta za cenę: 18.095,25 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

"Partner XXI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Korcza 14

41-806 Zabrze

Oferta za cenę: 13.848,33 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

"Partner" Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Oferta za cenę: 23.183,63 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

"Praxis Łódź Pilecka i Petlak" Spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Lódź

Oferta za cenę: 21.795,60 - oferta uzyskała łącznie 83,02 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

Primar - Information Technology Grzegorz Pałczyński

ul. Meksykańska 6 lok. 101

03-948 Warszawa

Oferta za cenę: 24.318,33 - oferta uzyskała łącznie 74,41 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

                                          


Warszawa, dnia 07.02.2014 r.

ZŻ/341/263/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następujących Wykonawców:

  1. Cartidge Control Kielce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. "Partner XXI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. "Partner" Monika Zapendowska

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożone przez w/w Wykonawców oferty.

 

Ad. 1)

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów:

1)      karty katalogowe, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający do wszystkich oferowanych artykułów, gdyż takie dokumenty nie zostały załączone do oferty a były wymagane zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu,

2)      raporty wydajności (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych wydajnościowych wszystkich oferowanych artykułów,  zgodnie z normą ISO/IEC 19752 - gdyż załączone do oferty raporty są niewiarygodne (liczba wydrukowanych stron dla różnych kolejnych tonerów i na różnych urządzeniach drukujących, jest dokładnie taka sama – co jest w rzeczywistości obiektywnie niemożliwe),

3)      pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dokumentów (jeżeli poniższe nie będzie wynikać z zobowiązania) dotyczących w szczególności:

a)      zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (czy w sposób rzeczywisty nastąpi udostępnienie zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia)

b)      sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)      charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)      zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

z treści przedstawionego zobowiązania w/w informacje nie wynikają, ponadto brak jest wskazania przedmiotu zamówienia;

4)      dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby, gdyż zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający żądał aby wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłożył także dokumenty dotyczące tego podmiotu (tj. dokumenty wystawione na rzecz Cartridge Control Sp. z o.o.) w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj.:

a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b)      aktualny odpis z rejestru (KRS)

c)      aktualne zaświadczenie US,

d)      aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS

     a w/w dokumenty nie zostały załączone do oferty.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił:

1)       zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia posiadanego przez Cartige Control Spółka z o.o., z treści zobowiązania wynika, iż wykorzystanie zasobów wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego nastąpi w sposób rzeczywisty poprzez konsultacje udzielane Cartige Control Kielce Sp. z o.o. na etapie realizacji umowy z Zespołem Żłobków,

2)       oświadczenie Cartige Control Kielce Sp. z o.o., iż podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia Cartige Control Spółka z o.o. nie będzie brał żadnego udziału w realizacji zamówienia, dlatego też nie zostaną udostępnione dokumenty potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby,

3)       deklaracje wydajności – o treści identycznej jakie zostały załączone do oferty,

4)       raporty wydajności – o treści identycznej jakie zostały załączone do oferty,

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (brak dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby, który będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia) oraz niewykazania spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego, z uwagi na:

1)       mając na uwadze szczególny charakter udostępnianych zasobów jakimi są wiedza i doświadczenie (zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu), należy wskazać, iż wykonawca może polegać na zasobach wiedzy i doświadczenia innego podmiotu tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaangażuje ten podmiot bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia np. na zasadzie podwykonawstwa (źródło: www.uzp.gov.pl, Opinia prawa nt „Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotu trzeciego”); z treści zobowiązania jednoznacznie wynika, iż zasoby wiedzy i doświadczenia będą wykorzystane w sposób rzeczywisty poprzez konsultacje udzielane wykonawcy na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zatem podmiot trzeci udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji przedmiotowego zamówienia;

2)       zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, jak i SIWZ, Zamawiający wymagał aby wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. ogłoszenia o zamówieniu (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy PZP, aktualny odpis z rejestru – KRS, oraz aktualne zaświadczenia ZUS i US); Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na warunki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu; na etapie badania i oceny ofert Zamawiający nie może zrezygnować z wymaganych dokumentów; z uwagi na brak dokumentów podmiotowych dot. podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji (brak aktualnego odpisu KRS na dzień składania ofert) chociażby osoby podpisanej na zobowiązaniu (czy podpisane zostało przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki);

3)       Zamawiający wymagał przedstawienia kart katalogowych, zawierających szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający do wszystkich oferowanych artykułów – załączone do oferty, jak i powtórnie uzupełnione te same deklaracje wydajności nie są tożsame z wymaganymi kartami katalogowymi (brak informacji dot. przeznaczenia oferowanych artykułów, tj możliwości ich użycia w urządzeniu posiadanym przez Zamawiającego),

4)       przedstawione w ofercie, jak i powtórnie uzupełnione raporty są dla Zamawiającego niewiarygodne (liczba wydrukowanych stron dla różnych kolejnych tonerów i na różnych urządzeniach drukujących, jest dokładnie taka sama – co jest w rzeczywistości obiektywnie niemożliwe) – Wykonawca w żaden sposób nie wyjaśnił powyższej kwestii.

 

Ad. 2

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów: raporty wydajności (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych wydajnościowych do oferowanych artykułów w poz. 2 i 3,  zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – gdyż nie zostały załączone do oferty.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wskazał, iż w załączniku nr 5 do SIWZ w poz. 2 i 3 występują tonery do kserokopiarek, a norma ISO/IEC określa metodę badania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych elektrograficznych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zawierających elementy drukarek. Wykonawca wskazał. iż norma nie odnosi się do kserokopiarek a także do materiałów przeznaczonych do eksploatacji drukarkowej takich jak bębny oraz rolki – zatem na te produkty nie  wystawia się testów, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie testów zgodnie z odpowiednimi normami ISO/IEC.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na niewykazanie spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał zaoferowania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Urządzenia z pozycji 2 i 3 załącznika nr 5 do SIWZ umożliwiają drukowanie z komputerów przez USB, a w zależności od modelu również z wykorzystaniem sieci ethernet. Oba rodzaje urządzeń są wykorzystywane przez Zamawiającego jako urządzenia drukujące, wiec obie pozycje są urządzeniami wielofunkcyjnymi z elementem drukarek, zatem wymóg przedstawienia raportów wydajności jest zasadny.

 

Ad. 3

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów:

1)       raporty wydajności (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych wydajnościowych do wszystkich oferowanych artykułów,  zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

2)       certyfikaty (wystawione przez niezależne podmiotu zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż nie zostały załączone do oferty.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił:

1)       karty produktów,

2)       certyfikaty.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na niewykazanie spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego: Wykonawca przedstawił karty produktów, które nie są tożsame z raportami wydajności (brak informacji w kartach zgodnie z normą ISO/IEC 19752).

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.