Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P17/04/2014 Informacja o wyniku postępowania: DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P17/04/2014                                                                                        Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

ZŻ/341/1024/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy następujący Wykonawca:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 i 5 (zmiana) złożona w części nr 1 przez:

Nowa Szkoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 46.566,77

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 3 złożona w części nr 1 przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 45.372,67 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona w części nr 1 przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 54.372,15 zł – oferta uzyskała 83,45 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

 


                                                                                        Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

ZŻ/341/1025/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o odrzuceniu oferty w części nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w części nr 1 przez Wykonawcę: Nowa Szkoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W dniu 22.04.2014 r. Wykonawca został wezwany do:

1)      uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy certyfikatów lub atestów zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 3 i 8,

2)      złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy w zakresie: jaki był przedmiot zamówienia wskazanego w poz. 2 wykazu załączonego do oferty – jakiego rodzaju „wyposażenie” zostało dostarczone w ramach zamówienia.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył:

1)      oświadczenie i certyfikat do poz. 8

2)      wyjaśnianie w zakresie poz. 3 kalkulacji cenowej – Wykonawca wskazał, iż załączył oświadczenie od firmy konkurencyjnej o zgodności produktów z normą (CE) oraz wskazał, że wszelkie deklaracje oraz certyfikaty są udostępniane w firmie w momencie złożenia zamówienia dlatego nie ma możliwości na ten moment dołączenia deklaracji do poz. 3,

3)      wyjaśnienie, iż w poz. 2 wykazu proponowany produkt do łóżeczko śpioszek.

 

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3 jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił wymaganych postanowienia SIWZ certyfikatów/atestów, a tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowany w poz. 3 artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie posiadania przez oferowany artykuł certyfikatu lub atestu zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań.

W złożonych zamiast uzupełnienia wyjaśnieniach Wykonawca zasugerował, iż z uwagi na fakt, że producentem artykułu jest firma konkurencyjna, certyfikat do zamawianego artykułu otrzymany zostanie dopiero po złożeniu zamówienia. Jednakże w kalkulacji cenowej załączonej do oferty w poz. 3 wykonawca wskazał, iż producentem artykułu jest on sam (Nowa Szkoła) zatem wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę nie są logiczne. Nadmienić należy, iż Wykonawca składając ofertę ma wiedzę na temat dokumentów wymaganych przez Zamawiającego a zatem ocenia, czy na moment składania ofert wszelkie wymagane dokumenty przez Zamawiającego będzie posiadać. W przypadku, gdy na etapie przygotowywania ofert Wykonawca miał wiedzę, że dokument, który jest wymagany na dzień składania ofert, może zostać przekazany dopiero po faktycznym złożeniu zamówienia u dostawcy – winien był zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w tym zakresie i zaproponowanie innego rozwiązania takiej sytuacji. Na moment badania i oceny ofert Zamawiający nie może zmienić wymagań w stosunku do jednego z Wykonawców i uznać ofertę za zgodną z SIWZ.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie wskazania przedmiotu zamówienia z poz. 2 wykazu załączonego do oferty (wykazu zamówień/dostaw) a ofertę Wykonawcy odrzucić.

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


                                                                                        Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

ZŻ/341/1026/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 2: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w części nr 2 przez:

Sławomir Klukiewicz

ul. Dworcowa 105

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 58.919,17 zł – oferta uzyskała 69,01 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona w części nr 2 przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 40.660,11 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.