Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P18/04/2014 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

Oznaczenie postępowania P18/04/2014Warszawa, dnia 07.05.2014 r.

ZŻ/341/1059/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

ul. Radna 10 lok. 12

00-341 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Sawa-Tech Projektowanie-Wykonawstwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

Oferta za cenę: 49.200,00 zł – oferta uzyskała 81,30 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

ul. Radna 10 lok. 12

00-341 Warszawa

Oferta za cenę: 40.000,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Krzysztof Wolski Artinex

ul. Turecka 4 lok. 20a

00-745 Warszawa

Oferta za cenę: 65.599,96

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Usługi Inwestycyjne Bogusław Kasprzycki

ul. Malinowa 38L

05-552 Stefanowo

Oferta za cenę: 47.072,10  

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy

 

Oferta nr 5 złożona przez:

„Architektura” Aleksandra Malińska

ul. Chemika 35 lok. 93

00-021 Warszawa

Oferta za cenę: 57.810,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).


                                                                                        Warszawa, dnia 07.05.2014 r.

ZŻ/341/1060/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż

1) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniuwykluczył Wykonawcę: Usługi Inwestycyjne Bogusław Kasprzycki i odrzucił złożoną przez w/w Wykonawcę ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”

2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez Wykonawców:

a)      Krzysztof Wolski Artinex

b)      „Architektura” Aleksandra Malińska

Ad. 1

W dniu 02.05.2014 r. Wykonawca Usługi Inwestycyjne Bogusław Kasprzycki został wezwany do:

1)      uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy, m.in.:

a)      opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej 50.000,00 zł – gdyż do oferty załączono polisę niespełniającą warunku udziału w postępowaniudo oferty załączono polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, z której treści wynika, iż dowodem posiadania ubezpieczenia jest zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na którym znajduje się informacja o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC; przy czym do oferty nie załączono w/w zaświadczenia, załączono „informację o składkach członkowskich Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 r.” przy czym z treści wynika, iż architekci będący członkami PIIB mogą wykupić ubezpieczenie OC Architekta (w kwocie 10 zł) – należy wskazać, iż za spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej należy uznać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów a nie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, ponadto mając na uwadze treść informacji o składkach członkowskich PIIB oraz potwierdzenie opłaty składek załączone do oferty wyraźnie wynika, iż nie uwzględnia OC architekta, zatem przedstawiona polisa nie może być uznana za spełniającą warunek udziału w postępowaniu,

b)      dowodów, wskazujących czy usługi wskazane w wykazie załączonym do oferty zostały wykonane należycie – gdyż do wykazu załączono protokoły zdawczo-odbiorcze, z których treści nie wynika, czy usługi zostały wykonane należycie, ponadto treść dokumentów budzi wątpliwości Zamawiającego co do terminowego wykonania usług:

a.       poz. 1 wykazu: w wykazie wskazano, że usługa była realizowana na rzecz SPZOZ Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w okresie XII 2012 – X 2012 za kwotę 21.992,40 zł a przedmiotem usług była dokumentacja proj-koszt wymiany modernizacji systemów sygnalizacji ppoż w budynkach szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckim,

b.      poz. 2 wykazu: w wykazie wskazano, że usługa była realizowana na rzecz SPZOZ Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w okresie VIX 2010 – VII 2013 za kwotę 46.129,00 zł a przedmiotem usług była dokumentacja proj-koszt dostosowania do wymogów ochrony ppoż budynku głównego  szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckim,

                 przy czym na potwierdzenie realizacji usług załączono:

a) protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji z dnia 05.07.2013 r. do umowy z dnia 08.05.2013 r. z terminem realizacji do dnia 15.06.2013 r. której przedmiotem była „Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego dostosowania do wymogów ochrony ppoż zgodnie z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsk Mazowieckim oraz kosztorysów” – z treści dokumentu wynika, iż dokumentacja została odebrana po upływie terminu realizacji oraz nie wynika, że została wykonana należycie, ponadto ani przedmiot umowy ani daty termin realizacji nie są  zgodne z informacjami wskazanymi w poz. 2 wykazu usług,

b) protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.10.2012 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.09.2012 r. zgodnie z warunkami określonymi w umowie z dnia 11.07.2012 r. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany – modernizacji systemu sygnalizacji o pożarze w SPZOZ oraz protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji do weryfikacji z dnia 25.09.2013 r. do umowy z dnia 11.07.2012 r. z terminem realizacji do dnia 10.08.2012 r. – z treści obu dokumentów wynika, iż dokumentacja została odebrana po upływie terminu realizacji oraz nie wynika, że została wykonana należycie, ponadto termin realizacji nie jest zgodny z informacjami wskazanymi w poz. 1 wykazu usług,

w przypadku nieposiadania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług, Wykonawca powinien przedstawić nowy wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej);

2)      złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy w zakresie:

a)      czy „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany-modernizacji systemu sygnalizacji o pożarze w SPZOZ Mińsk Mazowiecki” (poz. 1 wykazu zamówień) była dokumentacją wielobranżową, jak również wskazania okresu rzeczywistego realizacji  tej umowy,

b)      czy „Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego dostosowania do wymogów ochrony ppoż zgodnie z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsk Mazowieckim oraz kosztorysów” (poz. 2 wykazu zamówień) była dokumentacją wielobranżową jak również wskazania okresu rzeczywistego realizacji  tej umowy oraz jej wartość (należy nie uwzględniać terminu realizacji, wartości oraz przedmiotu umowy z 2010 r.).

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył m.in.:

a)      zaświadczenie wystawione przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla Bogusława Kasprzyckiego potwierdzające posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres 01.05.2014-30.04.2015,

b)      zaświadczenie wystawione przez Podlaską Okręgową Radę Izby Architektów RP dla Zenona Malewskiego o wpisie w/w osoby na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP ważne do dnia 30.06.2014 r.,

c)      wyjaśnienia dotyczące wykazu usług załączonego do oferty, wskazujące, iż:

-        poz. 1 wykazu - w skład opracowania dokumentacji projektowej modernizacji – wymiany systemu sygnalizacji ppoż wchodziły instalacje sanitarne i elektryczne, a protokół końcowy odbioru dokumentacji z dnia 01.10.2012 r. jest protokołem ostatecznym po wykonaniu uwag wprowadzonych przez inwestora, które były poza terminem umownym,

-        poz. 2 wykazu – usługa była realizowana dwuetapowo i na podstawie dwóch umów (pierwsza z 2010 r. za kwotę 29.524,00 zł, druga w 2013 r. – aktualizacja dokumentacji wykonanej w 2010 r. za kwotę 16.605,00 zł) zatem dokumentację należy traktować jako jedną usługę dotycząca tego samego zadania rozciągniętą w czasie, a brak uwag ze strony inwestora w protokołach odbioru prac oznacza, że usługi zostały wykonane należycie;

jednocześnie Wykonawca wskazał, iż usługi wskazane w wykazie są jedynymi usługami wykonanymi przez Wykonawcę w latach 2010-2013 dotyczące projektów wielobranżowych budynków wg PKOB klasy 1264.

            Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” z uwagi na niewskazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

            Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1) w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) – natomiast z przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług, dokumentów załączonych do oferty (protokołów odbioru) oraz złożonych wyjaśnień, nie wynika, że usługi zostały wykonane należycie, jednoznacznie wynika, że usługa z poz. 1 wykazu nie polegała na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wynika, iż zostały wykonane trzy usługi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł a nie dwie. Zamawiający, z uwagi na fakt, że treść protokołów odbioru jednoznacznie wskazuje na odbiór przedmiotu umów po upływie terminów określonych w umowie, nie może „z automatu” uznać, iż zostały wykonane należycie. O tym czy treść dokumentu potwierdza należytą realizację zamówienia przesądza całokształt treści dokumentu a znajdujące się w treści protokół sformułowania „zgodnie z umową” mając na uwadze podpisanie protokołów po upływie terminu realizacji umów są niewystarczające. Ponadto Wykonawca nie udowodnił braku możliwości uzyskania poświadczeń stwierdzających należyte wykonanie usług od samego podmiotu na rzecz którego były wykonywane – np. w sytuacji gdy podmiot już nie istnieje, Wykonawca może samodzielnie oświadczyć, czy zamówienie wykonał należycie czy nienależycie, niemniej jednak zdaniem Zamawiającego o należytej realizacji zamówienia publicznego można mówić wówczas, gdy przedmiot świadczenia został wykonany prawidłowo w aspekcie terminu realizacji oraz w aspekcie jakość świadczenia odnoszonej do zakresu świadczenia, wymaganych parametrów technicznych itp. – zatem mając na uwadze treść protokołów odbioru załączonych do oferty sugerują one nieterminową, tj nienależytą realizację przedmiotu usług. Jednocześnie należy wskazać, że nie można uznać za wielobranżową dokumentacji (poz. 1), która obejmowała jedynie dwa rodzaje instalacji (elektrycznej i sanitarnej) i nie uwzględniała branży budowlanej (ani architektury ani konstrukcji) – zatem warunek udziału w postępowaniu nie został spełniony w zakresie wielobranżowości opracowań. Ponadto należy wskazać, iż fakt realizacji usług na podstawie odrębnych umów (w przypadku poz. 2 wykazu usług) nie może być uznany jako jedno zamówienie, jedna usługa (jedna usługa obejmuje realizację zamówienia w ramach jednej umowy czy też jednego zlecenia realizacji, skoro realizacja usług była procesem rozciągniętym w czasie i zlecana była na podstawie odrębnych umów, nie można tym usługom przypisać charakteru ciągłości, a tym samym uznać je za jedną usługę, jedno zamówienie);

2) w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej 50.000,00 zł  - natomiast z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów załączonych do oferty, jak i tych uzupełnionych w odpowiedzi na wezwanie, jednoznacznie wynika, iż Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał w wezwaniu, że załączona do oferty polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, wraz z informacją o składkach członkowskich Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 r. nie uwzględnia OC architekta, zatem nie może być uznana za spełniającą określony warunek udziału w postępowaniu. Wykonawca nie przedstawił innej polisy np. dobrowolnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem. Zamawiający informuje, iż za spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej należy uznać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, które zakresem ochrony obejmuje działalność gospodarczą osoby fizycznej – ubezpieczonego, ale tylko w ramach której wykonuje on osobiście samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień; zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC nie są objęte jedynie szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego oraz odpowiedzialność podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółki z o.o.); W rozstrzyganym przypadku Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zatem co do zasady ubezpieczenie obowiązkowe OC architektów mogłoby zostać uwzględnione, jednakże Wykonawca nie przedstawił dokumentu, z którego wynikałoby objęcie jego osoby obowiązkowym OC architekta (a więc takim które będzie związane z przedmiotem niniejszego zamówienia). Wykonawca jednocześnie przedłożył dokument potwierdzający objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem OC architekta p. Zenona Malewskiego – należy wskazać, iż w/w dokument potwierdzałby spełnienie warunku udziału w postępowaniu ale tylko w przypadku gdyby ofertę składał p. Z. Malewski prowadzący działalność gospodarczą.

Ad. 2.a)

Oferta Wykonawcy Krzysztof Wolski Artinex podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3 jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej sporządzonej przez Wykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia z rozbiciem na poszczególne dokumentacje i usługi nadzoru autorskiego. Zamawiający wskazał, iż uzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: ceny określone w kalkulacji cenowej za poszczególne branżowe opracowania będą  podane w PLN oraz będą wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), kalkulacja będzie zawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego – uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), w cenie będą uwzględnione minimalne koszty nadzoru autorskiego, których wartość powinna mieścić się w przedziale: 10-15% ceny oferty w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonawca nie załączył do oferty żadnego dokumentu, z którego treści wynikałaby wycena poszczególnych opracowań. Powyższego braku nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 czy też art. 87 ust 1 ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż kalkulacja cenowa / samodzielna wycena opracowań przez Wykonawcę nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy (nie jest dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

 

Ad. 2.b)

Oferta Wykonawcy „Architektura” Aleksandra Malińska podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3 jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej sporządzonej przez Wykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia z rozbiciem na poszczególne dokumentacje i usługi nadzoru autorskiego. Zamawiający wskazał, iż uzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: ceny określone w kalkulacji cenowej za poszczególne branżowe opracowania będą  podane w PLN oraz będą wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), kalkulacja będzie zawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego – uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), w cenie będą uwzględnione minimalne koszty nadzoru autorskiego, których wartość powinna mieścić się w przedziale: 10-15% ceny oferty w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonawca załączył do oferty wycenę poszczególnych rodzajów opracowań, jednakże zarówno z treści dokumentu zawierającego wycenę, jak i z treści formularza ofertowego jednoznacznie wynika, iż koszty nadzoru autorskiego zostały ustalone niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego (tj. poniżej 10% wartości opracowania dokumentacji – cena opracowań: 56.580,00 zł a cena nadzoru: 1.230,00 zł). Powyższe świadczy o niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

 

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.