Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P26/07/2014 Wkonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie

Oznaczenie postępowania P26/07/2014Warszawa, dnia 27.08.2014 r

 

ZŻ/341/1777/W/14/ZP/AKS

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy):

1) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Strony przez termin wykonania umowy wskazany w ust. 1 rozumieją dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazany w protokole bezusterkowego odbioru końcowego. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień w którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy i bez uwag albo datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadku wystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przez Wykonawcę). Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym podpisany będzie po odbiorze końcowym robót. Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.”

2) § 7 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie

„16. Za dzień wykonania robót, uznaje się dzień w którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy i bez uwag albo datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadku wystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przez Wykonawcę). Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.”

3) § 4 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) protokoły odbioru będą potwierdzać

a)      odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową części robót (tzw. protokoły odbioru częściowego robót),

b)      odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy (tzw. protokół odbioru usunięcia wad),

c)      odbiór wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych w zakresie określonym umową (tzw. protokół odbioru końcowego robót)

d)      odbiór robót przypadający na koniec okresu rękojmi i gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) (tzw. protokół odbioru gwarancyjnego robót),

wzory protokołów odbioru stanowią załącznik nr 8 do umowy (wzory protokołów są poglądowe i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wzorów protokołów obowiązujących u Zamawiającego) ,”.

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.


 

Warszawa, dnia 20.08.2014 r.

ZŻ/341/1725/W/14/ZP/AKS

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1) dodaje się pkt 3.1a do SIWZ o następującej treści:

„3.1a W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do montażu pierwszego wyposażenia wyszczególnionego w dokumentacji projektowej.”

2) w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy)

 

    a) § 1 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie, polegających na wykonaniu przebudowy istniejących pomieszczeń w celu wyodrębnienia sal dla dzieci, toalet dla dzieci, kuchni rozdzielczej wraz z zakupem i montażem wyposażenia technologicznego, pomieszczeń administracyjno-biurowych, toalet dla personelu, pomieszczeń magazynowych na sprzęt, wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i elektrycznej, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej z jednoczesnym powiększeniem otworów, roboty wykończeniowe w zakresie podłóg, ścian i sufitów, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw wraz montażem pierwszego wyposażenia (zwanymi w dalszej części umowy robotami lub robotami budowlanymi).”

   b) § 1 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i obrotu robót (STWiOR), przedmiary robót (umożliwiające wycenę robót opisanych w dokumentacji projektowej i STWiOR), wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ, wykonane w 2014 roku przez Pracownię Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur, spis dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarów robót:

a)      Inwentaryzacja obiektu

b)      Koncepcja funkcjonalna

c)      Projekt budowlany wielobranżowy

d)      Projekt wykonawczy wielobranżowy

e)      Dokumentacja kosztorysowa:

-        kosztorysy nakładcze (branża budowlana – adaptacja lokalu, branża budowlana plac zabaw, branża elektryczna, branża sanitarna),

-        przedmiary robót (branża elektryczna, branża sanitarna)

f)        Charakterystyka energetyczna

g)      Specyfikacja techniczna – branża budowlana, sanitarna i elektryczna

h)      Informacja BIOZ

Załącznik nr 2 - SIWZ (w zakresie nieujętym powyżej)

Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z kosztorysami ofertowymi

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej, Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności określonej powyżej.”

3) do załącznika nr 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa) dodaje się:

-        STWiOR branża sanitarna

-        STWiOR branża elektryczna

Jednocześnie Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: STWiOR branża sanitarna oraz STWiOR branża elektryczna.

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

 

Do pobrania:

 

STWIOR inst. elektryczne i sanitarne PDF

 


 

 

 

Warszawa, dnia 14.08.2014 r.

ZŻ/341/1703/W/14/ZP/AKS

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, zaprasza do złożenia oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie”. Jednocześnie Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 29.08.2014 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 r. pod numerem 223858 – 2014.

Do pobrania:

 

Dokumentacja projektowa ZIP

Przedmiary i kosztorysy nakładcze ZIP

SIWZ PDF


 

 

Warszawa, dnia 30.07.2014 r.

ZŻ/341/1606/W/14/ZP/AKS 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

 

Nr wniosku

Nazwa i adres Wykonawcy

Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

1

Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych

Instal-Bud

Andrzej Onopiak

ul. Madziarów 21

04-444 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

2

PPHU Nowakowski Jerzy, Nowakowski Adam

Spółka cywilna

ul. Czarnieckiego 34

05-120 Legionowo

Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

3

Eurobudowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Orzechowa 25

02-244 Warszawa

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

4

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 6 pkt

(3 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

5

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna

Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus

Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 6 pkt

(3 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

 

            W związku z faktem iż 3 Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż do składania ofert zaprosi 5 wykonawców, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadami wyboru wykonawców do składania ofert określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ.


Warszawa, dnia 30.07.2014 r.

 

ZŻ/341/1607/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3” informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:

A)    art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wyklucza następujących Wykonawców:

1)      PPHU Nowakowski Jerzy, Nowakowski Adam Spółka cywilna

B)    art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu” wyklucza następującego Wykonawcę:

2)      Eurobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Ad. 1)

W dniu 11.07.2014 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy PPHU Nowakowski Jerzy, Nowakowski Adam Spółka cywilna wezwanie do:

1)      uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy PZP poprawnie sporządzonego – gdyż do wniosku załączono dwa oświadczenia wystawione na wspólników spółki cywilnej, a wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła spółka cywilna, ponadto oświadczenia nie zostały prawidłowo sporządzone (brak skreśleń) – w każdym oświadczeniu wskazano, iż zostanie przedstawione pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów, a do wniosku nie zostały załączone żadne zobowiązania podmiotów trzecich udostępniających zasoby,

2)      złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy PZP w następującym zakresie:

a)        poz. 3 wykazu robót budowlanych – jaki charakter miało zamówienie realizowane na rzecz Stołecznego Zarządu Infrastruktury – gdyż w treści dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie wskazano „na podstawie zawartych umów” oraz „wykonanie zgodnie z zawartymi umowami”; należy wskazać, czy zamówienia miały charakter ciągły np. bieżące remonty i konserwacje, należy wskazać daty realizacji poszczególnych zamówień, przedmioty tych zamówień oraz ich wartości brutto,

b)        poz. 1 wykazu osób – czy p. Marek Wiesiołek posiada uprawnienia bez ograniczeń – gdyż nie zostało to dokładnie wskazane w treści wykazu.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów i nie złożył wyjaśnień.

W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia i podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Ad. 2)

W dniu 11.07.2014 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Eurobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wezwanie m.in. do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – gdyż załączone do wniosku zaświadczenie zostało wystawione dnia 23.03.2014 r. a więc było ważne do dnia 23.06.2014 r. zaświadczenie winno być ważne na dzień składania wniosków, tj. 11.07.2014 r.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił zaświadczenie wystawione dnia 14.07.2014 r. potwierdzające brak zaległości na dzień 14.07.2014 r.

Dokument, co do którego Wykonawca został wezwany do uzupełnienia w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy PZP, winien potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 1-11 ustawy PZP nie później niż na dzień, w którym upłynął termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument przedstawiony przez Wykonawcę potwierdza brak zaległości na dzień 14.07.2014 r. a więc po upływie terminu na składanie wniosków – tj. 11.07.2014 r.

W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 3 ustawy PZP i podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.