Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P27/07/2014 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie

Oznaczenie postępowania P27/07/2014
Warszawa, dnia 27.08.2014 r.

 

ZŻ/341/1778/W/14/ZP/AKS

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy):

 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Strony przez termin wykonania umowy wskazany w ust. 1 rozumieją dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazany w protokole bezusterkowego odbioru końcowego. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień w którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy i bez uwag albo datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadku wystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przez Wykonawcę). Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym podpisany będzie po odbiorze końcowym robót. Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.

2) § 7 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„16. Za dzień wykonania robót, uznaje się dzień w którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy, jeśli odbiór nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy i bez uwag albo datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadku wystąpienia wad i usterek i usunięciu ich przez Wykonawcę). Jeżeli dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem, rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.”

3) § 4 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) protokoły odbioru będą potwierdzać:

a)      odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową części robót (tzw. protokoły odbioru częściowego robót),

b)      odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy (tzw. protokół odbioru usunięcia wad),

c)      odbiór wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych w zakresie określonym umową (tzw. protokół odbioru końcowego robót),

d)      odbiór robót przypadający na koniec okresu rękojmi i gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) (tzw. protokół odbioru gwarancyjnego robót)

wzory protokołów odbioru stanowią załącznik nr 8 do umowy (wzory protokołów są poglądowe i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wzorów protokołów obowiązujących u Zamawiającego) ,”.

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.


Warszawa, dnia 20.08.2014 r.

 

ZŻ/341/1726/W/14/ZP/AKS

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, zaprasza do złożenia oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie”. Jednocześnie Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej pod adresem:

https://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=24200  

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 05.09.2014 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 05.09.2014 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2014 r. pod numerem 253640 – 2014.

Do pobrania:

 

SIWZ PDF

 

Kosztorysy nakładcze i przedmiary ZIP

 

Dokumentacja projektowa:

 

Architektura ZIP

Konstrukcja ZIP

Technologia kuchni ZIP

Instalacje sanitarne ZIP

Instalacje elektryczne ZIP 


Warszawa, dnia 14.08.2014 r.

ZŻ/341/1701/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z                2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

 

Nr wniosku

Nazwa i adres Wykonawcy

Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

1

Konsorcjum:

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

PHUS – Adimex

Adam Kojtych

ul. Szafirowa 11

05-077 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

(1 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

2

Konsorcjum:

AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 4 pkt

(2 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

3

SKB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Wedmanowej 12

93-228 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 2 pkt

(1 zamówienie powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

4

Leszek Sawicki

Zakład Remontowo-Budowlany „Remomax”

ul. Orłowska 3 lok. 7

03-571 Warszawa

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, jego wniosek podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5

Konsorcjum:

Adro Spółka cywilna

Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus

Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

 

            W związku z faktem iż 4 Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż do składania ofert zaprosi 5 wykonawców, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadami wyboru wykonawców do składania ofert określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ.

 


 

Warszawa, dnia 14.08.2014 r.

 

ZŻ/341/1700/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul: Wrzeciono 4 w Warszawie.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3” informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wyklucza następującego Wykonawcę:  

Leszek Sawicki Zakład Remontowo-Budowlany „Remomax”

 

W dniu 07.08.2014 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Leszek Sawicki Zakład Remontowo-Budowlany „Remomax” wezwanie do:

1)     uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy PZP poprawnie sporządzonego – gdyż załączone do wniosku oświadczenie nie zostało prawidłowo sporządzone (brak skreśleń) – wskazano, iż zostanie przedstawione pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów, a do wniosku nie zostały załączone żadne zobowiązania podmiotów trzecich udostępniających zasoby,

2)     złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy PZP w następującym zakresie: poz. 1 wykazu osób – czy. p. Waldemar Staniec posiada uprawnienia bez ograniczeń – gdyż nie zostało to wyraźnie wskazane w wykazie.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów i nie złożył wyjaśnień.

W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.