Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P28/08/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: P28/08/2014                                                                                        Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

ZŻ/341/1804/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części: Część nr 3)  Dostawa urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę brutto: 39 728,34 zł

Oferta uzyskała 88,53 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

Oferta za cenę brutto: 35 170,19

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

PHPU Zuber Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę brutto: 37 946,73

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 5 w części nr 3 złożona przez:

"Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna"

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

Oferta za cenę brutto: 35 074,68

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).


                                                                                        Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

ZŻ/341/1805/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofert w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił oferty złożone w części nr 3 przez  Wykonawców:

1)      PHPU Zuber Andrzej Zuber

2)      "Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna"

3)      Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

 

Ad. 1)

Oferta Wykonawcy PHPU Zuber Andrzej Zuber podlega jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ.

Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej, a Wykonawca do oferty nie załączył kalkulacji cenowej. Do oferty została załączona wycena artykułów stanowiących przedmiot innego przetargu. Kalkulacji cenowej nie można uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż nie jest ona dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagi na fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

 

Ad. 2)

Oferta Wykonawcy "Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna" podlega jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia (w zakresie poz. 2, 22, 33, 34, 36, 51, 88, 97, 98, 99, 100, 101).

Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. W kalkulacji cenowej należało wpisać we wszystkich pozycjach nazwę producenta i nr katalogowy. Wykonawca załączył do oferty kalkulację cenową, przy czym w poz. nr 2, 22, 33, 34, 36, 51, 88, 97, 98, 99, 100, 101 nie wpisał numerów katalogowych.

Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować jakie dokładnie Wykonawca oferuje artykuły w poz. nr 2, 22, 33, 34, 36, 51, 88, 97, 98, 99, 100, 101. Zamawiający wymagał podania w kalkulacji cen takich informacji o oferowanym artykule aby mógł zidentyfikować, czy oferowany artykuł jest zgodny z SIWZ (z uwagi na fakt, iż nie były przez Zamawiającego wymagane dodatkowe dokumenty, które identyfikują oferowany artykuł typu karta katalogowa). Brak informacji o nr katalogowym (wskazanie modelu lub innego oznaczenia artykułu) oferowanego artykułu uniemożliwia weryfikację spełnienia przez zaoferowane artykuły wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Braków nr katalogowych nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 PZP czy też art. 87 ust 1 PZP ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 PZP, gdyż kalkulacja cenowa nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagi na fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

 

Ad. 3)

Oferta Wykonawcy Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos podlega jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia (w zakresie poz. 92).

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy PZP w zakresie poz. 92 – czy urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej (co było wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający wskazał, iż do wyjaśnień należy załączyć w szczególności karty katalogowe lub opinię producentów.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wskazał, że „wg informacji od producenta oraz informacji zwartych w katalogu Bender jest przystosowany do pracy ciągłej, w przemyśle gastronomicznym; jeśli chodzi o gastronomię w katalogu jeśli nie ma informacji ‘urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej’ to znaczy, że urządzenie się nadaje do pracy ciągłej; przy każdym urządzeniu producent jest zobowiązany do poinformowania jeżeli urządzenie nie jest przystosowane do prac ciągłych jeśli nie ma takiej informacji w katalogu producenta oznacza to, że urządzenie może być stosowane ciągle”. Wykonawca załączył kartę katalogową, w której nie było informacji o przystosowaniu lub nieprzystosowaniu do pracy ciągłej zaoferowanego urządzenia.

Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę były dla Zamawiającego niezrozumiałe, z doświadczenia Zamawiającego wynika, że brak informacji o właściwościach i parametrach świadczy o ich nieistnieniu. Wobec powyższego Zamawiający zwrócił się do producenta urządzenia (Hendi Polska Sp. z o.o.) o informację w w/w zakresie. Producent poinformował iż urządzenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej.

W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenie wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie zamawianego artykułu

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 


Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

ZŻ/341/1800/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części: Część nr 1) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Kerro Józefacka Katarzyna

ul. Czwartaków 16 lok. 1B

20-045 Lublin

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Kerro Józefacka Katarzyna

ul. Czwartaków 16 lok. 1B

20-045 Lublin

Oferta za cenę brutto: 34 126,28

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych


                                                                                        Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

ZŻ/341/1801/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w części:

 

Część nr 2)   Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

 

z uwagi na fakt, iż w /w części nie została złożona żadna oferta.


                                                                                        Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

ZŻ/341/1802/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w częściach nr 4, 5 i 6

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w częściach:

Część nr 4)  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

Część nr 5)  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

Część nr 6)  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun.

z uwagi na fakt, iż oferty złożone w w/w częściach zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 4, 5 i 6 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 6 w części nr 4, 5 i 6 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Część nr 4 - Oferta za cenę brutto: 11.438,74

Część nr 5 - Oferta za cenę brutto: 17.542,40

Część nr 6 - Oferta za cenę brutto: 23.237,44

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona w częściach nr 4, 5 i 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Warszawa, dnia 28.08.2014 r.

ZŻ/341/1803/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofert w części nr 4, 5 i 6

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w częściach nr 4, 5 i 6 przez  Wykonawcę:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Zamawiający wymagał udzielenia na przedmiot zamówienia w każdej z części nr 4, 5 i 6 gwarancji jakości na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru. Okres udzielonej gwarancji jakości należało wpisać w formularzu ofertowym załączonym do oferty odrębnie dla każdej z części. Wykonawca nie uzupełnił powyższej informacji w formularzu ofertowym – pozostawił puste miejsce. Z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować, iż Wykonawca udzielił na oferowany przedmiot zamówienia gwarancję jakości chociażby na minimalny okres wymagany przez Zamawiającego. Powyższego braku nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 czy też art. 87 ust 1 ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż formularz ofertowy nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy. Wykonawca ma prawo udzielić gwarancji jakości na taki okres, jaki chce, natomiast Zamawiający określa jedynie minimalny okres gwarancji jakości. Wykonawcy mogą określić okres gwarancji mniejszy, równy lub dłuższym niż minimalny wskazany przez Zamawiającego - zatem nie można wymagać od Zamawiającego aby znał prawdziwą intencję Wykonawcy do określenia oferowanego czasu udzielonej gwarancji. W takiej sytuacji Zamawiający nie może w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP wpisać okresu gwarancji z własnej inicjatywy.  

Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagi na fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.