Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P32/08/2014 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P32/08/2014                                                                                        Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

ZŻ/341/1966/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części: Część nr 1)   Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun – II procedura złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Adro S.C.

Adam Giernatowski

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

Alnag

Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

Oferta za cenę brutto: 110.544,77 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

Kerro

Józefacka Katarzyna

ul. Czwartaków 16 lok. 1B

20-045 Lublin

Oferta za cenę brutto: 73.590,88

Oferta uzyskała 81,66 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Adro S.C.

Adam Giernatowski

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Oferta za cenę brutto: 60.092,06 zł

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

 

                                                                                      


  Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

ZŻ/341/1967/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu oferty w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w części nr 1 przez  Wykonawcę:

 

Alnag Barbara Wróbel

 

Oferta w/w Wykonawcy jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP następujących dokumentów:

1)       karty katalogowe lub specyfikacje techniczne wraz ze zdjęciem, lub opis wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – gdyż do oferty w/w dokumentów nie załączono a były wymagane zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,

2)       certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 2,3 – gdyż do oferty w/w dokumentów nie załączono a były wymagane zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,

3)       aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załączony do oferty dokument jest nieczytelny, nie widać wyraźnie daty wygenerowania wydruku.

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów do których został wezwany.

W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane wyposażenie wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto należy wskazać, iż Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

                                                                                        


Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

ZŻ/341/1968/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w częściach nr 2, 3, 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w częściach:

Część nr 2)  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 – II procedura.

Część nr 3)  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 – II procedura.

Część nr 4)  Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun – II procedura.

 

z uwagi na fakt, iż oferty złożone w w/w częściach zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2, 3, 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 2, 3, 4 złożona przez:

Adro S.C. Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Część nr 2 - Oferta za cenę brutto: 11.800,00

Część nr 3 - Oferta za cenę brutto: 24.000,00

Część nr 4 - Oferta za cenę brutto: 15.890,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona w częściach nr 2, 3 i 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                        


Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

ZŻ/341/1969/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofert w części nr 2, 3, 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w częściach nr 2, 3 i 4 przez  Wykonawcę:

Adro S.C. Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

 

Oferta w/w Wykonawcy podlega odrzuceniu jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. W kalkulacji cenowej należało wpisać we wszystkich pozycjach nazwę producenta i nr katalogowy. Wykonawca załączył do oferty kalkulację cenową, przy czym w:

-        części nr 2 w poz. nr 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35,

-        części nr 3 w poz. nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

-        części nr 4 w poz.  nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17,

nie wpisał numerów katalogowych.

Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować jakie dokładnie Wykonawca oferuje artykuły w w/w pozycjach. Zamawiający wymagał podania w kalkulacji cen takich informacji o oferowanym artykule aby mógł zidentyfikować, czy oferowany artykuł jest zgodny z SIWZ (z uwagi na fakt, iż nie były przez Zamawiającego wymagane dodatkowe dokumenty, które identyfikują oferowany artykuł typu karta katalogowa). Brak informacji o nr katalogowym (wskazanie modelu lub innego oznaczenia artykułu) oferowanego artykułu uniemożliwia weryfikację spełnienia przez zaoferowane artykuły wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Braków nr katalogowych nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 PZP czy też art. 87 ust 1 PZP ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 PZP, gdyż kalkulacja cenowa nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.