Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P35/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek

Oznaczenie postępowania P35/09/2014Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

ZŻ/341/2107/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1 i 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części:

Część nr 1)   Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 – III procedura.

Część nr 2)   Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 – III procedura.

złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 i 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 i 2 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

      Część nr 1:

Oferta za cenę brutto: 11.493,13 zł

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

      Część nr 2:

Oferta za cenę brutto: 17.542,40 zł

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

                                                                                      


  Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

ZŻ/341/2108/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 3 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożonej w w/w części przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwotę w wysokości 16.496,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 23.237,76 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 22.237, 76 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.