Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P52/10/2014 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P52/10/2014 

Warszawa, dnia 09.10.2014 r.

 

ZŻ/341/2223/W/14/ZP/AKS

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 20.000,00 zł brutto. Cena oferty wynosi 25.381,05 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

Tradox

Paweł Fijałkowski

ul. Jana Śnieżyńskiego 52

20-706 Lublin

Oferta za cenę: 25.381,05

Zamawiający zaniechał wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów niezałączonych do oferty Wykonawcy (wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie, aktualnych zaświadczeń ZUS i US oraz kart katalogowych i certyfikatów dot. zaoferowanych w ofercie mebli) w oparciu o art. 26 ust 3 ustawy PZP,  z uwagi na fakt, iż nawet po potwierdzeniu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, postępowanie podlega unieważnieniu.

 

 

 

 

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

Załącznik nr 5 do SIWZ XLS

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
SIWZ P 52 10 2014
Dokument MS Word / 0.7 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.