Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

PROJEKT Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

PROJEKT

Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Celem głównym projektu jest ułatwienie 250 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu lub wejścia na rynek pracy, poprzez zapewnienie dzieciom opieki w żłobku.

 

Wartość całkowita projektu: 7 297 527,67 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 836 107,89 PLN
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.11.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Projekt wdraża kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 poprzez utworzenie  w  dwóch nowych żłobkach  na terenie miasta stołecznego Warszawy ogólnie 250 miejsc organizacyjnych. Projekt zakłada objęcie opieką 100 dzieci w żłobku przy ul. Rydygiera 8a (Dzielnica Żoliborz) oraz 150 dzieci w żłobku  przy ul. Szkoły Orląt (Dzielnica Praga Południe) poprzez zapewnienie im opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie bazy lokalowej niezbędnej do uruchomienia nowo utworzonych miejsc organizacyjnych w dwóch placówkach, poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz na wydatki związane z zapewnieniem bieżącej działalności żłobków w okresie realizacji projektu w tym zatrudnienie personelu na miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu oraz przeprowadzenie szkoleń.  Szkolenia przewidziane są dla osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji na stanowisko opiekuna w żłobku. Planuje się również organizację szkoleń specjalistycznych obejmujących wszystkich zatrudnionych opiekunów w zakresie wdrażania nowoczesnych metod pracy z dziećmi.

 

W związku z realizacją projektu „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” pierwszeństwo przyjęcia do żłobków projektowych mają dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców/opiekunów prawnych, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub rodziców/opiekunów prawnych pozostających bez pracy. Wsparciem projektu zostanie objętych 250 osób, którzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie (w tym osoby niepełnosprawne) a w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka powrócą lub wejdą na rynek pracy oraz utrzymają zatrudnienie na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie.

 

Realizacja projektu z uwagi na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi przyczyni się do powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz uzyskanie przez osoby spełniające kryteria uczestnictwa szerszej dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi.

Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl

UWAGA! W rekrutacji dzieci do Żłobka nr 60 na rok szkolny 2019/2020 stosuje się Regulamin rekrutacji do żłobku w roku 2019 dzieci w wieku do lat 3 oraz Harmonogram rekrutacji do żłobku w roku 2019 dzieci w wieku do lat 3. W rekrutacji dzieci do Żłobka nr 61 na rok szkolny 2019/2020 stosuje się Regulamin rekrutacji oraz Harmonogram rekrutacji zamieszone poniżej.

UWAGA! W dniu 30.05.2019 r. opublikowano aktualne dokumenty: Regulamin uczestnictwa w projekcie, Regulamin rekrutacji oraz Harmonogram rekrutacji

UWAGA! W dniu 08.05.2019 r. opublikowano aktualny Regulamin rekrutacji

UWAGA! W dniu 15.05.2019 r. opublikowano aktualny Regulamin rekrutacji

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.