Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia adaptacji i remontu budynku Przedszkola nr 141 przy ul. Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia adaptacji i remontu budynku Przedszkola nr 141 przy ul. Wiktorskiej 94/96 w Warszawie na potrzeby Żłobka. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                          ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 21.07.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 21.07.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w ostatnich trzech latach zrealizowali co najmniej 3 prace o porównywalnym zakresie i wartości do niniejszego zamówienia (każda z wykonanych prac równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT) oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do projektowania w zakresie ograniczonym

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      Przyjmą warunki określone w projekcie umowy – załącznik nr 2.

6)      Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ.

7)      Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana                           w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 19.08.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Warszawa, 05.07.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.