Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Wykonanie remontu kuchni rozdzielczych w budynku Żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu kuchni rozdzielczych w budynku Żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.Wymagany termin realizacji zamówienia – w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4, II piętro w sekretariacie osobiście lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena formularza SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 11.08.2005 roku do godziny 10.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, tel. 0 22 565 23 50.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora – II piętro w dniu 11.08.2005 r. o godzinie 10.30.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością, robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości wynoszącej minimum – każda z wykonanych robót ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

6)  Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji, wynoszącej 36 miesięcy.

6)      Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

7)      Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych  w pkt. 7 SIWZ.

 

Okres związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 09.09.2005 r.

Kryterium wyboru oferty :                         cena – 100 %

 

Warszawa, dnia 26.07.2005 r.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.