Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:1) Pakiet nr 1 – Meble biurowe

2) Pakiet nr 2 – Kojce i łóżeczka

3) Pakiet nr 3 – Leżaczki – bujaczki

4) Pakiet nr 4 – Meble na zamówienie

5) Pakiet nr 5 – Meble różne

6) Pakiet nr 6 – Stoliki i krzesełka

7) Pakiet nr 7 – Łóżeczka dziecięce i materace

8) Pakiet nr 8 – Leżaki drewniane i materace

9) Pakiet nr 9 – Leżaki plastikowe i materace

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.08.2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4, II piętro w sekretariacie osobiście lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena formularza SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 01.08.2005 roku do godziny 10.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, tel. 0...22 565 23 50.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora – II piętro w dniu 01.08.2005 r. o godzinie 10.30.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie dostawy odpowiadające wartością niniejszemu zamówieniu (suma dwóch dostaw ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

6)      Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz  w opisie przedmiotu zamówienia.

7)      Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium:

Pakiet nr 4 - w wysokości 2.000,00 zł.

Pakiet nr 6 – w wysokości 1.400,00 zł.

Pakiet nr 8 – w wysokości 1.000,00 zł.

Pakiet nr 9 – w wysokości 700,00 zł.

Okres związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 30.08.2005 r.

Kryterium wyboru oferty :                         cena – 100 %

 

Warszawa, dnia 15.07.2005 r.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.