Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

wykonanie remontu zaplecza technologicznego i węzłów sanitarnych w budynku Żłobka nr 6
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zaplecza technologicznego i węzłów sanitarnych w budynku Żłobka nr 6 przy  ul. Bonifacego 72. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Wymagany termin realizacji zamówienia – w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4, II piętro w sekretariacie osobiście lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena formularza SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 12.08.2005 roku do godziny 10.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, tel. 0 22 565 23 50.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora – II piętro w dniu 12.08.2005 r. o godzinie 10.30.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (związane z wykonaniem prac remontowych) i wartością, robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości wynoszącej minimum – suma trzech robót ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

6) Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji, wynoszącej 36 miesięcy.

7) Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

8)      Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Okres związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 10.09.2005 r.

Kryterium wyboru oferty :                         cena – 100 %

 

Warszawa, dnia 27.07.2005 r.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.