Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy  ul. Kmicica 3, remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A, remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy  ul. Kmicica 3, remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A, remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3,

Pakiet nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ogrodzenia oraz wymiany tablic elektrycznych Żłobka nr 10 przy Nowolipie 15A,

Pakiet nr 3 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96.

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.12.2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 02.11.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 02.11.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w ostatnich trzech latach zrealizowali co najmniej 3 prace o porównywalnym zakresie i wartości do niniejszego zamówienia (suma wykonanych prac równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do projektowania (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1,2,3), oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1 i 3), wentylacyjnych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1), wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1,3) do projektowania w zakresie ograniczonym oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do projektowania w zakresie ograniczonym (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1,2,3).

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)       Przyjmą warunki określone w projekcie umowy – załącznik nr 2.

6)       Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ.

7)       Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 01.12.2005 r.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                                     – 100 %

 

Warszawa, 17.10.2005 r.

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.