Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputery, monitory, drukarki) dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Pakiet nr 2 – Dostawa materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputery, monitory, drukarki) dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Pakiet nr 2 – Dostawa materiałów informatycznych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy           ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 14.11.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                          ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 14.11.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)            posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia

3)            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)            zapewnią 48 godzinny termin naprawy gwarancyjnej sprzętu. Jeżeli naprawa nie jest możliwa w tym terminie zobowiązują się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej klasy (dotyczy pakietu nr 1).

6)            Przyjmą warunki określone w projekcie umowy

7)            Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

8)             Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana                           w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 12.12.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Warszawa, 27.10.2005 r.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.5.18.AKS Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do punktów dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.6.18.AKS Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (żłobków oraz Biura)
ZŻ-ZP.26.7.18.AKS Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st.Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.