Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.12.2005 r.

 

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych oraz badań instalacji odgromowej w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.12.2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                         ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 30.11.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 30.11.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 1000   - 1500

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) typu E uprawniające do wykonywania prac elektrycznych na stanowisku eksploatacja oraz co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia typu D uprawniające do wykonywania prac elektrycznych na stanowisku dozór.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Przyjmą warunki określone w projekcie umowy – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

6) Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ.

Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 29.12.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Warszawa, dnia 14.11.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.