Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów dla pracowników Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 7dni od daty podpisania umowy. Okres ważności bonów towarowych – min. 12 m-cy od daty ich wydania Zamawiającemu. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów dla pracowników Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 7dni od daty podpisania umowy. Okres ważności bonów towarowych – min. 12 m-cy od daty ich wydania Zamawiającemu.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 osobiście lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro do dnia 08.12.2005 roku do godziny 10.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy             ul. Belgijskiej 4, pokój Dyrektora w dniu 08.12.2004 r. o godzinie 10.30.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) przyjmą warunki określone w projekcie umowy – zał. nr 4.

6) sklep znajduje się lub sieć sklepów na terenie m.st. Warszawa,

7) okres ważności bonów towarowych będzie wynosił min. 12 m-cy od daty ich wydania Zamawiającemu.

8) spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

9)       oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu             i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych  w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 07.01.2005 r.

 

Kryterium  wyboru oferty :                          cena – prowizja, marża – 80 %

dostępność – 20%

 

Warszawa, dnia 23.11.2005 r.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.