Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z podziałem na dwa pakiety:

Pakiet nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz organicznych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 110L z placówek Zespołu Żłobków.

Pakiet nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy z podziałem na dwa pakiety:

Pakiet nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz organicznych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 110L z placówek Zespołu Żłobków.

Pakiet nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                          ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 13.12.2005 r. roku do godziny 12.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 13.12.2005 r. o godzinie 12.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 1000   - 1500

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych,

2)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny – posiadają co najmniej 3 samochody - śmieciarki, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

3)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5)      Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

6)      Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana                           w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 11.01.2006 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Warszawa, dnia 28.11.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.