Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów bawełnianych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 –Dostawa kocy i poduszek

Pakiet nr 2 –Dostawa ścierek

Pakiet nr 3 – Dostawa wykładzin i dywanów

Pakiet nr 4 – Dostawa firanek

Pakiet nr 5 –Dostawa artykułów pozostałych

Pakiet nr 6 –Dostawa czepków, zapasek, rękawic

  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów bawełnianych dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 –Dostawa kocy i poduszek

Pakiet nr 2 –Dostawa ścierek

Pakiet nr 3 – Dostawa wykładzin i dywanów

Pakiet nr 4 – Dostawa firanek

Pakiet nr 5 –Dostawa artykułów pozostałych

Pakiet nr 6 –Dostawa czepków, zapasek, rękawic

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.12.2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 19.12.2005 r. roku do godziny 11.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 19.12.2005 r. o godzinie 11.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie związane z dostawą  artykułów bawełnianych odpowiadające wartością niniejszemu zamówieniu (wartość zamówienia ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)       Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

6)       Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 18.01.2006 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                                     – 100 %

Warszawa, 05.12.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.