Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa pieczywa w dzielnicy ¦ródmieście, Ochota

2) Pakiet nr 2 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Wola, Bemowo

3) Pakiet nr 3 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Ursus, Włochy

4) Pakiet nr 4 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Mokotów, Ursynów

5) Pakiet nr 5 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Bielany, Żoliborz

6) Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Praga Północ, Praga Południe, Wawer

 

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa pieczywa w dzielnicy ¦ródmieście, Ochota

2) Pakiet nr 2 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Wola, Bemowo

3) Pakiet nr 3 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Ursus, Włochy

4) Pakiet nr 4 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Mokotów, Ursynów

5) Pakiet nr 5 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Bielany, Żoliborz

6) Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa w dzielnicy Praga Północ, Praga Południe, Wawer

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.01.2007 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                          ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 19.12.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 19.12.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 1000   - 1500

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1)            posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny - posiadają  samochody do rozwożenia pieczywa (co najmniej 1 samochód w przypadku składania oferty na jeden pakiet, dwa samochody w przypadku składania oferty na 2 pakiety, 3 samochody w przypadku składania oferty na trzy pakiety, 4 samochody w przypadku składania oferty na 4 pakiety, 5 samochodów w przypadku składania oferty na 5 pakietów, 6 samochodów w przypadku składania oferty na 6 pakietów), wypiekają co najmniej 2.000 szt. pieczywa dziennie, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

3)            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

4)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5)            przyjmą warunki określone w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

6)            spełniają normy jakościowe odpowiadające wymogom Instytutu Żywienia i Żywności oraz Instytutu Matki i Dziecka.

7)            produkują pieczywo na naturalnym zakwasie

8)            spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ.

Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 17.01.2006 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

1. Cena                                                           - 80 %

2. Jakość                                              - 20%

Warszawa, dnia 02.12.2005 r.

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.