Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę  środków czystości

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę  środków czystości

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  24.50.00.00-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Termin wykonania: do 31.12.2006

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena   dokonywania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonywana  w

następujący  sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Wadium: 5 000 PLN

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy   ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2006 roku o godz.10.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 27 lutego 2006 roku o godz.10.30

Oznaczenie sprawy : P03/01/2005

Warszawa, dnia 9 lutego 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.