Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Opracowanie Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowych dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Opracowanie Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowych dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Opis przedmiotu zamówienia:  opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej: do przeprowadzenia modernizacji systemu wentylacji i instalacji gazowej budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie; do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3 w Warszawie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne  pakiety:

Pakiet nr 1 – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji systemu wentylacji i instalacji gazowej budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie.

Pakiet nr 2–  Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3 w Warszawie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  74.22.40.00-5

Wartość: nie przekracza równowartości 60.000 euro

Termin wykonania: 2 miesiące od daty podpisania umowy

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Dysponują osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zdolnymi do wy­konania zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do projektowania (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1, 2), oraz osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 2), gazowych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1), wentylacyjnych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 1 i 2), wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 2) do projektowania w zakresie ograniczonym oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do projektowania w zakresie ograniczonym (dotyczy oferty składanej na pakiet nr 2).

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Wadium:

Pakiet nr 1 – Zamawiający nie wymaga wadium

Pakiet nr 2 – 1000 zł   (tysiąc złotych polskich)

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy   ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2006 roku o godz. 10.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 7 kwietnia 2006 roku, o godz. 10.30.

Oznaczenie sprawy : P 15/03/2006

Warszawa, dnia  22  marca 2006 r.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.