Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wykonanie mebli dla placówek Zespołu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

Dostawa i wykonanie mebli dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa i wykonanie mebli dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 – Meble biurowe

Pakiet nr 2 – Meble na zamówienie

Pakiet nr 3 – Meble na zamówienie – żłobek nr 2

Pakiet nr 4 – Stoliki i krzesełka

Pakiet nr 5 – Leżaki drewniane, łóżeczka i materace

Pakiet nr 6 -  Leżaki plastikowe

Pakiet nr 7 – Leżaczki - bujaczki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  36100000-2

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Termin wykonania: pakiet nr 1 – między 1 a 31 sierpnia 2006

                                pakiet nr 3 – między 15 a 30 września 2006

                                pakiety nr 2,4,5,6,7 – do końca czerwca 2006

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia. Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia odpowiadające pod względem rodzaju i wartości przedmiotowi zamówienia (wartość co najmniej jednego wykazanego zamówienia nie może być niższa niż cena oferty z podatkiem VAT). Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Dostarczą produkty spełniające branżowe normy jakościowe i odpowiednie normy bezpieczeństwa.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 7 SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

Termin składania ofert upływa  18 kwietnia 2006  roku o godzinie 13.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 18 kwietnia 2006 roku o godzinie 13.30.

Oznaczenie sprawy :  P 19/03/2006

Warszawa, dnia  30 marca 2006 r.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.