Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Warszawa: remont pomieszczeń biurowych parteru i przyziemia budynku Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: remont pomieszczeń biurowych parteru i przyziemia budynku Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, do kontaktów: Radosław Poniatowski, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652350, fax 8450714, e-mail: rponiatowski@zlobki.waw.pl , www.zlobki.waw.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pomieszczeń biurowych parteru i przyziemia budynku Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń biurowych parteru i przyziemia budynku Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: budynek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.40.00.00, 45.45,45.45.3.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Przekracza równowartość kwoty 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 19 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - złożą wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Co najmniej dwie wykazane roboty budowlane powinny mieć każda wartość brutto równą co najmniej połowie wartości brutto złożonej oferty. Wykonawca powinien podać wartość, datę i miejsce wykonania robót oraz załćzyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

3. Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje, zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi; co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wszystkie wymienione osoby powinny przestawić dokument, poświadczający przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - przedstawią polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób:

- poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 7 SIWZ.

Informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń: dokumenty i oświadczenia, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w pkt. 7 SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 18.04.2006, cena - 30 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.04.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.04.2006, godzina 10:30, w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Belgijska 4, 02-511, pokój dyrektora, II piętro.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.