Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na: PRZEBUDOWA TARASU NA SALĘ ZAJĘĆ DLA DZIECI W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 przy ul. Klaudyny 10 w WarszawieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na: PRZEBUDOWA TARASU NA SALĘ ZAJĘĆ DLA DZIECI W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 przy ul. Klaudyny 10 w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA TARASU NA SALĘ ZAJĘĆ DLA DZIECI W  BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 przy ul. Klaudyny 10 w Warszawie

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45450000-6

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Termin wykonania: 2 miesiące od daty podpisania umowy

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, zdolnymi do wy­konania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                  Wadium: 2500 zł

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :                             Cena          – 100 %

 

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy   ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

Termin składania ofert upływa 27.04.2006  roku o godzinie 10.00.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 27.04.2006 roku o godzinie 10.30.

 

Oznaczenie sprawy :  P22/04/2006

Warszawa, dnia 12.04.2006 r.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.